This page contains a Flash digital edition of a book.
Slimme auto Inspiratie voor de slimme weg?


Langzaamaan schuiven we een wereld binnen waarin voertuigen zelf actief hun omge- ving in beeld brengen via radars, camera’s, ultrasoon en lidar. Waar nodig past het voer- tuig het rijgedrag aan of assisteert de bestuurder daarbij actief. Een wereld waar voertui- gen en reizigers zelf de data aanleveren, waarmee een beeld van de verkeerssituatie op de weg wordt opgebouwd. De nieuwste loot aan de stam is voertuig-voertuig communi- catie via WiFi-p (of beter G5). Welke voordeel kan de weginfrastructuur hiervan plukken?


Tekst: Paul van Koningsbruggen, Business Developer bij Technolution


S


inds de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is er steeds meer apparatuur boven en langs de weg verschenen. Denk aan de matrixborden, wegkantsyste- men van het Motorway Traffi c Management systeem, de dy- namische route informatiepanelen of de toeritdoseringsinstal- laties. Met het slimmer en communicatiever worden van de voertuigen zijn we op een keerpunt aanbeland, maar welke richting gaan we op? Wordt wegkantapparatuur langzaamaan ontmanteld en de rijbaan weer een civieltechnische aangele- genheid? Of wordt de weg juist slimmer door sensoren in de voertuigen en de data die dat oplevert.


Slimme auto


In het publiek-privaat gefi nancierde Smart In-car project is data van voertuigsensoren centraal verzameld en omgezet naar relevante data voor verkeersmanagement en wegbeheer. Zo geeft een combinatie van de data van de ABS met de trac- tion control een beeld van de lokale gladheid van het wegdek. Data van schokbrekers doet dat weer voor gaten in het weg- dek. Het struikelblok is voorlopig het business model; waarom zou een voertuigbouwer deze data verzamelen en een voer- tuigeigenaar een kastje laten inbouwen om deze data te ont- sluiten? Er moet een direct eigen gewin zijn. We zitten dus op een rijke bron, alleen weten we nog niet hoe we deze bron permanent moeten ontsluiten.


Slimme weg


Hierdoor komt een andere optie in beeld: het vernieuwen van de wegkantapparatuur. De relatief kleine en zondermeer con- servatieve markt aan de zijde van de wegbeheerders zorgt voor “eigen” technologie, zoals inductielussen, radars en ca- mera’s. Deze producten zijn al lang op de markt en hebben weinig eigen innovatiekracht. Zeker als je het vergelijkt met de innovatieslagen die zijn gemaakt in het voertuig, waarbij het steeds beter, kleiner, goedkoper en energiezuiniger moet worden. Kunnen we deze sensoren ook inzetten langs de kant van de weg? De weg kan dan net als het voertuig beelden op- bouwen van het verkeer. En vanuit deze beelden waarschu- wingen en adviezen afl eiden, die via WiFi-p gecommuniceerd worden met weggebruikers. Eigenlijk ontvangen weggebrui- kers zo dezelfde adviezen, maar dan omgekeerd. Daarnaast is de wegbeheerder ook vollediger geïnformeerd over de sta- tus van zijn weg, zo kan een reparatieploeg gelijk gealarmeerd worden bij een gat in de weg.


We staan op een keerpunt, dat is onmiskenbaar. Wegbeheer- ders zullen het steeds minder accepteren dat de technologie langs de wegkant niet meegroeit met de technologie in voertui- gen en de telecom. Waarom nog langer investeren in het ver- nieuwen van technologie die als complex en verouderd wordt ervaren? Kijk ook eens over de schutting naar de buren!


28 Nr.7 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48