This page contains a Flash digital edition of a book.
en hebben het systeem in lagen geope- rationaliseerd. Op 16 mei is het systeem bevroren en heeft het een aantal weken zo gedraaid. De ene week uit, de andere week aan. Om het zo te kunnen verge- lijken. Al die cijfers zijn verzameld en die worden nu geanalyseerd.”


Wachten op uitkomsten Of de resultaten van de test positief zijn, kan Adams nog niets zeggen. “Momen- teel evalueert Arcadis de proef met de wegkant-systemen, we kunnen daar niet op vooruitlopen.” Al het instrumen- tarium dat is opgebouwd en geïnstal- leerd voor de proef is weer verwijderd. Dit is gedaan omdat bij aanvang door de wegbeheerders was gesteld dat er vaker proeven zijn gedaan, waar al- les nog jaren bleef staan en niemand meer wist wat er mee moest gebeuren. Wel zijn er volgens Adams gesprekken gaande met zowel de gemeente Am- sterdam als Rijkswaterstaat, die toch bepaalde onderdelen alvast standaard wil installeren. Ook Van Koningsbrug- gen van Technolution ziet dat er veel be- langstelling voor het project is. “Wij zijn inmiddels met aantal provincies bezig met soortgelijke oplossingen. De geest van de PPA begint zeker al zijn weg al te vinden.”


In car-systemen De proef met de In car-systemen gaat in november van start. Hiervoor zijn marktpartijen uitgenodigd om met in- novatieve voorstellen te komen. Van alle ideeën zijn die van twee consortia ge- selecteerd, te weten TNO/ARS en VID/ Arcadis. Adams: “In car is primair het domein van private partijen, de wegbe- heerders zijn niet primair aan zet voor de ontwikkelingen in de auto. Het In car- spoor bestaat uit twee delen. Woon- werkverkeer en evenementen. De twee consortia gaan grootschalige proeven doen. Zij moeten voor 1 november 2014 minimaal 10.000 deelnemers hebben geworven. Dan moeten ze zes maan- den lang gemiddeld 6600 van die deel- nemers vasthouden voor de proeven qua woon-werkverkeer. En ze moeten proeven doen met 1000-2000 bezoe- kers van evenementen.” De deelnemers krijgen een geïndividualiseerde oplos- sing aangereikt via een app op hun tele- foon. Adams: “Als er nu een fi le ontstaat


26 Nr.7 - 2014 OTAR


en er wordt een alternatief aangeboden, dan krijgt iedereen hetzelfde alterna- tief. Maar als er ergens een ongeluk ge- beurt, is het voor het netwerk het beste als je de ene automobilist linksom stuurt en de ander rechtsom. Het belangrijk- ste wat de In car-partijen beloven is dat de automobilist een geïndividualiseerde route krijgt.”


Integreren


Uiteindelijk moeten de twee proe- ven met elkaar worden geïntegreerd. Adams: “Hoe kunnen we innovatieve oplossingen integreren en zo optimale effecten bereiken voor effi ciënter, scho- ner en sneller verkeer?” Want die inte- gratie is volgens de projectleider van Rijkswaterstaat wel essentieel. “Nu werkt dat langs elkaar. Stel dat we met een innovatief wegkant-systeem het verkeer op de A10 aan het regelen zijn. Een automobilist komt daar aan met een navigatiesysteem en die krijgt daar- van een ander advies, dan krijg je dus nooit een optimale route. Ons systeem zegt dan links, en de standaardnavigatie rechts. Voor de wegebruiker zou het het mooiste zijn als die twee systemen met elkaar communiceren. Technisch is dat een enorme uitdaging, maar daar staan we niet alleen voor, daar werken univer- siteiten en onderzoeksinstituten wereld- wijd aan.”


Internationale belangstelling Ook internationaal wordt de proef vol- gens Adams nauwlettend gevolgd. “Dat betekent dat als we gezamenlijk op blij- ven trekken, we ook zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor de markt. Er is ont-


Waarom niet gelijktij- dig?


In 2009 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de regio Amster- dam. De beste resultaten – zo bleek uit de studie – zouden te behalen zijn door het totale wegennetwerk rond Amsterdam als één groot, sa- menhangend systeem te beschou- wen. Dit concept staat aan de wieg van PPA. Het feit dat de proeven met de wegkantsystemen en de In car-systemen niet synchroon lopen, wijdt Adams aan het gegeven dat de voorbereidingen voor de proef al zo’n zes jaar geleden zijn begon- nen. “Toen lag de nadruk vooral op het slimmer laten werken van het bestaande instrumentarium. Daar is lang op gestudeerd en terwijl kwam ook de ontwikkeling rond In car aan de horizon. Het accent is daardoor verschoven. We konden die ontwik- kelingen niet negeren. Dus zijn we de mogelijkheden op dat gebied pa- rallel ook gaan onderzoeken. Gaan- de het traject kijken we of we dat kunnen integreren.”


zettend veel internationale belangstel- ling voor deze ontwikkeling. In het bui- tenland gebeuren vergelijkbare dingen, maar niet zo grootschalig en in de prak- tijk als bij ons. Het is een prima export- product.” De PPA duurt – afhankelijk van tussentijdse resultaten – tot 2017.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48