This page contains a Flash digital edition of a book.
Asfaltdag 2014


Zijn onze wegen klaar voor de toekomst?


De vraag of onze wegen klaar zijn voor de toekomst wordt met de opkomst van automati- sche voertuiggeleiding van belang. Want dan zullen vrachtwagens op elkaar reageren en dicht achter elkaar in één spoor rijden. Ze vormen dan als het ware een trein. Behalve dat er een hogere wegbenutting kan ontstaan, treedt er geen versporing meer op, waardoor de weg veel zwaarder wordt belast dan bij het wegontwerp was voorzien. Een ander effect is dat de voertuigen informatievoorziening direct oppakken en verwerken, waardoor bebor- ding en andere verkeersmaatregelen kunnen verdwijnen. Tekst: Evert de Jong, VBW Asfalt


D


e transportsector behoort tot de motoren van onze econo- mie. Een goede weginfrastruc- tuur is een belangrijke factor voor bedrij- ven om zich in Nederland te vestigen. Prognoses over mobiliteitsgroei (of af- name) moeten daarom zeer zorgvuldig worden opgesteld en geïnterpreteerd. Het verleden heeft aangetoond dat de prognoses altijd naar boven moes- ten worden bijgesteld. En alhoewel re-


42 Nr.7 - 2014 OTAR


sultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, kun je wel van het verleden leren. Eén van die lessen is dat invoering van nieuwe technieken tijd kost. En soms tot onverwachte effecten leidt. Een goed voorbeeld is ABS. Zelfs nu zijn er nog auto’s op de weg zonder dit optimale remsysteem. Het niet voor- ziene effect bij invoering was dat in si- tuaties waarbij onverwacht hard geremd moest worden, een deel van de auto’s


wel en deel niet over ABS beschikte met als gevolg een verschillend remgedrag dat tot behoorlijke kettingbotsingen leid- de.


Toch wordt algemeen aangenomen dat de automobiliteit met de invoering van sensoren veiliger wordt. Deze signale- ren steeds beter obstakels en ook fi et- sers en voetgangers worden tijdig opge- merkt. En eenzijdige ongevallen zullen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48