This page contains a Flash digital edition of a book.
een beetje op de winkel


veel werk. Kijk naar de regio Utrecht of de regio Rotterdam. Ook als ik kijk naar de provinciale wegen. We hebben nu weer die kettingbotsing gehad in Zee- land. Dat kwam dan wel door de mist, maar toch lijkt het me duidelijk dat die provinciale enkelbaans-weggetjes te gevaarlijk zijn.”


“Neem mijn eigen regio Hellevoets- sluis/Voorne-Putten, waar een verdub- beling, of verbreding van de N57 een goeie zaak zou zijn. Dan kan je tenmin- ste inhalen, en dan kunnen hulpdiensten ook veel makkelijker mensen bereiken. Het wordt gewoon veiliger. Bovendien; we hebben ontzettend veel werkloze bouwvakkers in ons land, die snakken naar werk. Dus ik zou zeggen: ga dat In- frastructuurfonds niet leeghalen, maar stop er extra geld in. Nederland is trans- portland, en de weg speelt daar een ontzettend belangrijke rol in.”


“Ik heb een motie ingediend waarin ik de regering verzoek om het aanleggen van wegen meer prioriteit te geven. Na- tuurlijk moet je ook wat er ligt behou- den en onderhouden, maar je moet niet zoveel budget wegtrekken dat je geen nieuwe wegen of wegverbredingen meer kunt aanleggen. De mobiliteits- vraag gaat weer toenemen. Dat heeft te maken met de economische groei waar we hopelijk weer mee te maken krijgen. Dus onderhoud: ja, maar er moet echt ook uitbreiding van de capaciteit ko- men. Mijn standpunt is dat wanneer een weg onderhoud behoeft hem dan met- een breder te maken. Bovendien is in- vesteren in wegen uiteindelijk ook goed voor het milieu. Auto’s worden immers


steeds schoner en files stoten meer uit dan rijdende auto’s.”


“Waar ik wel een heel positief over ben, is de A4 Midden-Delfland. Ik heb aan de basis gestaan van de beslissing om dat laatste stukje weg aan te leggen. Het komt, als het goed is, volgend jaar ge- reed. Dat zal een enorme verbetering zijn. Ik ben blij dat ik dat mag meema- ken. Ik hoop dat ik straks bij de ope- ning kan zijn, dan ga ik een groot feest vieren! Ik acht zoiets een nuttige, duur- zame investering. Belangrijk voor de toekomst. Ook de komst van de Blan- kenburgtunnel vind ik geweldig, ook al had ik het liefst de Oranjetunnel gezien. Ik hoop dat ze nu wel snel beginnen met de aanleg.”


“Openbaar vervoer is natuurlijk ook be- langrijk. Zeker als je kijkt naar de verbin- ding tussen steden. Maar met de auto worden veel meer kilometers afgelegd. Ik zie het niet als het spoor tégen de weg. Ik zou eerder zeggen, het is bei- de belangrijk. Helaas neemt het kabi- net een verkeerde beslissing door het goed te vinden dat de NS een spitshef- fing invoert. Daarmee jaag je de mensen die de treinen zijn ingegaan er weer uit. Ik vind wel dat het spoor veel veiliger moet. De conducteur is veel te onzicht- baar. Passagiers moeten zich veilig voe- len in de trein.”


“Er is ruim 7 miljard belastinggeld geïn- vesteerd in een hoge snelheidstrein tus- sen Amsterdam en Brussel ,en wat ge- beurt er, de NS faalt aan alle kanten. Die Fyra is een debacle geworden. Dat is een zeer slechte investering gebleken.


Die Betuweroute trouwens ook. Duits- land trekt hem niet snel genoeg door naar het achterland. Ik vind heus dat er in de toekomst mag worden geïnves- teerd in het spoor, maar dan wel op een verstandiger manier.”


“Wat betreft waterbeheer: als Rotter- dammer ben ik natuurlijk enorm begaan met de scheepvaart, en het vervoer over water is niet weg te denken. Het is de kracht van Nederland. Dit is een minder heikel punt in de Kamerdebatten. De PVV blijft zich inzetten in contact met de binnenvaartschippers. Internationaal gezien heb ik in het verleden kansen voor Nederland benoemd ten aanzien van het nieuwe Seine-Schelde kanaal, het kanaal dat Frankrijk graaft tussen de Schelde en de Seine. Het wordt dan voor binnenvaartschippers interessant om een hele mooie route naar Frank- rijk te varen. Ik heb jaren geleden al een motie over het benutten van die kansen ingediend. Ik ga nu opnieuw kijken hoe het daarmee staat.”


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48