This page contains a Flash digital edition of a book.
De boringen KBL Gaasperdammertunnel


Bij de aanleg van de verdiepte Gaasperdammerweg en tunnel heeft Rijkswaterstaat be- sloten om alle kruisende kabels en leidingen vooraf om te leggen met behulp van sleufl o- ze aanlegtechnieken. Uit oriënterende berekeningen bleek dat rekening gehouden moest worden met paalpuntniveaus variërend van N.A.P. -18 m tot N.A.P. – 30 m. Een uitda- ging voor het ontwerpen van nieuwe kabel- en leidingtracés!


T


ijdens de uitwerking van ver- schillende varianten is besloten om alle nieuwe kabels en leidin- gen met behulp van de horizontaal ge- stuurde boormethode (HDD) aan te leg- gen. Er is ook onderzocht of gesloten frontboringenmogelijk waren, maar ge- let op de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld werden aan de paalfunderingen werd al snel besloten dat deze techniek niet toepasbaar was.


Kabels- en leidingstroken Bij de opzet van Amsterdam Zuidoost heeft men doorgaande voet- en fiets- paden aangewezen als kabels- en lei- dingstroken. Dit betekende dat Kan- tershof, Nellesteinpad, Kelbergenpad en Bijlmerpleinpad behoorlijk vol lagen met een behoorlijk aantal kabels en lei- dingen. Deze waren enerzijds van lo- kaal belang, maar ook van regionaal belang. Zo werd de Gaasperdammer- weg ter plaatse van Kanterhof gekruist met een waterleiding met een doorsne- de van 800 mm, in Kelbergenpad lagen twee waterleidingen met een doorsnede van 1000 mm en een gasleiding met een diameter van 273 mm. In Nellesteinpad


lag een 400 mm rioolpersleiding. Het Bijlmerpleinpad lag vol met telecomka- bels van onder andere KPN, 8 bar gas- leiding met een doorsnede van 323 mm van Liander en een 500 mm-waterlei- ding die onder andere het AMC van wa- ter moest voorzien.


12 boringen


Met de nutsbedrijven is tijdens de voorbereiding veelvuldig geïnventa- riseerd hoeveel bestaande kruisin- gen er met de Gaasperdammerweg waren en hoeveel er teruggelegd of extra gelegd dienden te worden. Uitein- delijk bleek dat er totaal 47 buizen ge- boord moesten worden met diameters variërende van 125 mm tot 1020 mm. Vervolgens is onderzocht welke buizen samen geboord konden worden. Dit re- sulteerde uiteindelijk in 12 boringen. Zes bundels en zes ‘enkele’ buizen. De grootste bundel bestond uit 13 PE man- telbuizen van 125 mm doorsnede. Alle telecombuizen zijn met behulp van bun- dels geboord. Bij het dimensioneren van de mantelbuizen is rekening gehouden met de grootte en het aantal kabels wel- ke doorgevoerd moesten worden.


Meest ingrijpend Vanwege de eisen van de telecom- bedrijven aan de lengte van de bun- dels (in het algemeen minder dan 300 m tot 350 m) in combinatie met de ei- sen van Rijkswaterstaat aangaande de diepteligging, zijn telecomboringen ont- worpen met steile in- en uittredehoe- ken van circa 22°. Dit terwijl 15° tot 17° gebruikelijk is. De meest ingrijpende boringen waren de twee boringen ten behoeve van Waternet, sector Water- leidingen. Deze boringen met een dia- meter van 1020 mm en een lengte van circa 700 m werden parallel aan el- kaar geboord ter weerszijden van een onderheid rioolstelstel. De ondiep- ste boring is uitgevoerd ter plaatse van het Kantershof (tot N.A.P. -25 m). De diepste boringen zijn uitgevoerd bij het Bijlmerpleinpad. Daar werden bundels geboord op een diepte van N.A.P. -45 m. Alle boringen zijn succes- vol uitgevoerd.


Meer informatie: http://schrijvers.nl


Nr.7 - 2014 OTAR O Nr.7 - 2014TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48