This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Martin Elands, Gerrie Koops, Jos Morren en Hein Scheffer


Erkennen en herdenken


Ten tijde dat ik dit schrijf, worden in Nederland de oorlog en de bevrijding herdacht. Namens u was ik onder meer aan- wezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amster- dam. Het was een mooie en plechtige herdenking, mede ook door het erecouloir van de veteranen dat daar stond aangetreden. De mannen en vrouwen stonden er perfect bij en vertegenwoordigden de veteranengemeenschap op waardige wijze; dank daarvoor! De manier waarop de her- denking werd ingevuld en door velen is ervaren, bevestigt in mijn ogen dat primair de Nederlandse oorlogsslachtoffers moeten worden herdacht, maar daarnaast ook de slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Op 2 mei bestond het Veteranen Platform (VP) precies 25 jaar. We hebben dat in beperkte kring op bescheiden wijze gevierd, waarbij we de medebewoners van de Basis ’s ochtends hebben getrakteerd op koffie met gebak. Aansluitend hebben we met oud-voorzitters, onder wie de erevoorzitter luitenant-generaal b.d. Ted Meines, bestuursleden en een aantal genodigden een toost uitgebracht en samen geluncht. Tijdens mijn toespraak heb ik verteld wat het VP gedurende de afgelopen 25 jaar voor


de veteranengemeenschap voor elkaar heeft gekregen. Een indrukwekkende lijst, waar ik zeker nog op terugkom tij- dens andere activiteiten die in het kader van het 25-jarig bestaan zullen worden ontplooid. Een commissie is daarmee bezig en zal tijdens de eerstkomende vergade- ring van het Algemeen Bestuur met voorstellen komen. Defensie legt momenteel de laatste hand aan de Vete- ranennota 2013-2014. Het VP is bij dit proces betrokken en tracht onder meer de financiering van de veteranen- gemeenschap, waaronder de nuldelijnsondersteuning, ook


voor de toekomst (beter) zeker te stellen. De behandeling in de Tweede Kamer is voorzien op 23 juni. U zult via de media of anderszins kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen rond de Veteranennota. Zelf zal ik daar te zijner tijd zeker op terugkomen.


Ik wens u wederom veel leesplezier.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Rustpunt op veteranendag


Het is een bekende en vertrouwde verschijning geworden, het Rust- punt op het Malieveld op vete- ranendag. Een klein kampement van authentieke legertenten direct achter de hoofdingang van het evenemententerrein. Voor bijna alle militairen en veteranen was de militaire uitzending een bijzon- dere en indringende tijd. Een bezoek aan veteranendag, 28 juni, kan de her- inneringen en de emoties die daarbij horen naar boven halen en versterken. Dat zijn vaak goede, positieve emoties, maar soms ook belastende emoties of zelfs stressklachten. Dat kun je dan ook niet helpen, emoties horen erbij, zelfs als je een stoere veteraan bent. Het is goed om die dan te delen met partner, familie en/of vrienden. Maar wil je enkel even wat rust om bij te komen en de zaken op een rijtje te zetten, dan kun je gewoon naar het Rustpunt gaan.


50 JUNI 2014


Het Rustpunt wordt al vele jaren georganiseerd door het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Neem hierbij het begrip


‘zorg’ vooral ruim: we zijn er gewoon voor je, ook als het goed


gaat. ’s Morgens kun je twee dien- sten bijwonen, een kapel te velde en een bezinningsmoment. We rekenen op mooi en warm weer en dan kun je bij ons even in de schaduw van de herkenbare camouflagenetten komen zitten. Neem vooral je gezinsleden en je vrienden mee, want iedereen is wel- kom. Wordt het je echt te veel of heb je dringend advies of informatie nodig, dan zijn we er natuurlijk ook voor je. Vanzelfsprekend! Graag tot ziens in het Rustpunt op het Malieveld op vetera- nendag. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65