search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hoeveel steun is aangevraagd?


• Onder de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers Covid-19 is voor € 156 miljoen aan steun aangevraagd. Het zou om 900 bedrijven gaan, maar de verwachting is dat dit stijgt door de langere indie- ningsperiode en versoepeling.


• Bijna 1.700 bedrijven uit de land- en tuinbouw vroegen steun uit de Nood- maatregel Overbrugging voor Werk- gelegenheid (NOW). Medio mei meld- den zij gemiddeld 61% omzetverlies. Circa 1.100 bedrijven in het Westland vroegen de NOW-regeling (1) aan.


Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, stelt dat geld uit het noodfonds dat niet gebruikt wordt, teruggaat naar de staatskist.


ren aan telers om toch een aanvraag in te dienen alleen op het gevoel dat je de ho- reca voldoende belevert. “Je kan het doen, maar als er geen bewijslast is en er komt toch een keer controle kan dat een probleem worden.”


Geen honderden bedrijven Hoeveel bedrijven in de groenteteelt of handel nu de extra tuinbouwsteun ont- vangen, is onduidelijk. Schouten: “Dat zijn er geen honderden, maar meer wil ik nu niet zeggen.” Door de verschuiving van de foodservice- eis van 75% naar 60% komen wel meer bedrijven onder de regeling. Schouten: “Dat zullen meer groothandels- bedrijven zijn en enkele specialistische te- lers, maar bij algemene producten als komkommer en tomaat zal de versoepe- ling weinig helpen, vrees ik. Vaak leveren zij een deel van hun productie aan de foodservice maar niet alles. Bij groothan- delsbedrijven gaat het om bedrijven die naast leveringen aan de retail ook zijn gaan specialiseren richting foodservice.


Enkele van die bedrijven zaten net op de grens van 60 of 65%.” Grote handelsbedrijven met een gespecia- liseerde dochter in de foodserviceketen hebben een voordeel. De omzetdaling van alleen die dochter telt, ook als de retail- zuster-bv dat verlies compenseert. Die omzet hoeft niet meegeteld te worden. Het kan dus zijn dat teeltbedrijven in de- zelfde keten geen steun krijgen en het af- nemende handelsbedrijf wel.


Effect op verduurzaming Een verlenging van de tuinbouwregeling ligt niet voor de hand, stelde minister Ca- rola Schouten op vragen van VVD in het kamerdebat over coronamaatregelen vori- ge week. Daar maakte ze ook de onderbe- nutting van de regeling bekend. Een kwart van de € 600 miljoen was toen slechts aangevraagd. Volgens Kamerlid Arne Weverling (VVD) herstelt de horeca niet snel genoeg en is verlenging nodig. Over het doorschuiven van gelden uit het tuinbouwpakket naar andere ketens, zoals in de voedingstuinbouw, wil de SGP ook


• Tot 22 mei 20 hebben banken voor in totaal € 40,9 miljoen aan noodkredie- ten verstrekt. Dat waren 31 bedrijven uit de glasbloemensector, 23 bedrij- ven uit de potplantensector en 5 be- drijven uit de glasgroentensector voor € 3,2 miljoen.


graag verder praten met de minister, maar ook dat wijst minister Schouten af. Weverling vroeg of de minister dan de plafonds in de steunregeling wilde aan- passen. Grote bedrijven hebben door pla- fonds relatief lagere steunbedragen. Schouten denkt dat grotere bedrijven be- ter in staat zijn risico’s op te vangen en te spreiden. Wel gaf Schouten toe dat de pla- fonds moesten voorkomen dat grote be- drijven te veel aanspraak maakten op de regeling. Nu de regeling onderbenut blijft, houdt Schouten toch vast aan de pla- fonds. “Bedrijven kunnen tot een miljoen krijgen. Ik ben niet voornemens dit aan te passen. Ik vind een miljoen euro een groot bedrag zonder tegenprestatie. Het is be- lastinggeld.” Schouten ziet ook nog geen grote gevol- gen van de coronacrisis op de investe- ringscapaciteit van de glastuinbouw om te verduurzamen. “Het doel van de rege- ling is vitale bedrijven ook vitaal te hou- den. De regeling heeft dus bijgedragen om bedrijven te helpen daar in te blijven investeren.”


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 9


FOTO: ANP REMKO DE WAAL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48