search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ WILDSCHADE ▶▶▶ ZANGVOGELS


Halsbandparkiet vliegt provincie nog niet in


De halsbandparkiet veroorzaakt in toenemende mate schade in de Randstad. In fruitprovincies Gelderland en Zeeland laat de exoot zich nog niet of nauwelijks zien.


VAK | door Theo Brummelaar D


e halsbandparkiet rukt op en brengt in toenemende mate schade toe aan percelen van fruittelers in Noord-Holland,


Zuid-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een recente enquête van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) onder zeven- tig telers. De exoot én vooral in de Rand- stad populaire volièrevogel laat zich de laatste jaren steeds vaker buiten de ste- den zien. De halsbandparkietpopulatie vertienvoudigde in de afgelopen twintig jaar zelfs tot ongeveer 3.000 vogels, becij- ferden vogeltellersvereniging Sovon, het CBS en de provincies. Uit de enquête blijkt dat een kwart van de fruittelers tussen 2017 en 2019 schade on- dervond van de halsbandparkiet. Appels waren daarbij meer in trek dan peren. Er was ook een sterke toename: vijf schade- gevallen in 2017 en elf schadegevallen in 2019. De totale schade door deze exoot bedroeg in 2019 € 14.600 (exclusief verja- gings- en/of materiaalkosten). Waarbij één geënquêteerde teler een schadepost van tussen de 5.000 en 10.000 kilo fruit no- teerde. Bijna alle schades vonden plaats in de maanden juli, augustus en september en werden niet vergoed.


Snelle verspreiding De schadecijfers lijken op het eerste oog niet direct indrukwekkend, maar dat heeft ook met het huidige verspreidingsgebied van de halsbandparkiet te maken: de Randstad. Met samen 1.030 hectare peren


34


en 220 hectare appels in 2019 (bron: CBS) zijn Noord-Holland en Zuid-Holland niet bepaald fruitprovincies. Voor Utrecht ligt dat met 1.480 hectare peren en 590 hecta- re appels wat anders. “Dat neemt niet weg dat de schade voor individuele telers erg vervelend kan zijn”, zegt Herman Bus van NFO. “Wij merken dat fruittelers in toene- mende mate klagen over de halsbandpar- kiet en vinden het nodig om de exoot na- drukkelijker op de agenda te zetten.” Bus wijst erop dat de vogel nog geen grote plaag is en dat beleid daarom juist nu no- dig is. “We weten dat de halsbandparkiet zich snel kan verspreiden. Zeker met de huidige zachte winters. Rond de as Arn- hem-Nijmegen zie je al voorzichtig meer van deze vogels. Het is opletten als ze in de


buurt van het Land van Maas en Waal of – de andere kant – Zeeland komen.” Zover is het echter nog niet, blijkt na na- vraag. De halsbandparkiet vliegt de pro- vincie nog niet in. Volgens een woord- voerder van Faunabeheereenheid Zeeland zijn er bijvoorbeeld nog nooit problemen met deze vogel geweest. Mocht dat wel zo zijn dan mag de parkiet niet zomaar be- streden worden. Afschot is eventueel pas mogelijk als de status van de halsband- parkiet wordt opgewaardeerd naar ‘inva- sieve exoot’. Daarvan is nu geen sprake.


Preventie, afschot, vergoeding Halsbandparkieten zijn in de praktijk nau- welijks te bestrijden, merkt NFO. Klapper- linten, knalapparaten, vlaggen, ballonnen, patronen, vogelafweerpistolen; bijna alle methodes zijn niet effectief. “Afschot zou een uitkomst zijn, maar in alle provincies geldt een schietverbod”, zegt Herman Bus. “Bovendien heeft de halsbandparkiet een


Florian de Clercq is fruitteler op Landgoed Olmenhorst in Lisserbroek. ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


FOTO: COR SALVERIUS FOTOGRAFIE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48