search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
: FOTO: JAN WILLEM VAN VLIET


KORT ▶▶▶


Omzet DOOR groeit 12% in 2019


hadden voldoende mankracht, maar niet degenen die we normaal inschakelen. Die durfden of konden niet. We hebben hulp aangetrokken via uitzendbureaus, maar vaste mensen hebben meer ervaring en steken dus meer kilo’s. Dat scheelde al. Bij ons gaat het echter niet alleen om ste- ken, ook om sorteren, schillen en verpak- ken. Alles liep minder soepel. Daarnaast hebben we maatregelen moeten nemen om de mensen te vervoeren en ze op an- derhalve meter te laten werken. Al met al gaan onze extra kosten, denk ik, gemid- deld in de richting van 50 tot 75 cent per kilo, met uitschieters naar een euro. In de tweede helft van het seizoen konden we gelukkig meer ervaren eigen mensen in- zetten en zakten de kosten naar een rede- lijk normaal niveau.”


Goede vraag


Begin april begon het prijsherstel voortva- rend. Nu juist dankzij gebrek aan perso- neel elders, en nachtvorsten remden de asperge-aanvoer nog eens extra. Vanuit Duitsland, waar veel Oost-Europese sei- zoenarbeiders node werden gemist in de eigen teeltgebieden, ontstond extra vraag. Verder kwam Pasen in beeld en wa- ren er diverse acties in de supermarkten. Ook na Pasen bleef de aanvoer in de pas lopen met de vraag. De prijzen daalden weliswaar, maar het bleek ook dat de ver- koop van asperges via de supermarkten en zeker ook via de eigen verkoop aan huis, wel degelijk compensatie bood voor de kleinere omzet via de veilingen. Kort gezegd was de sluiting van de horeca heel vervelend, maar de schade was te over- zien. De retail wilde zeker in de eerste helft van het seizoen meer verkopen dan


anders. De tweede helft was er een oogst- piek, maar de supermarkten toonden veel animo voor asperge. Bovendien zijn er veel promotie-acties geweest, die goed uitpakten.


Momentopname Will Teeuwen wijst er wel op dat prijsnote- ringen zeker niet alles zeggen over het uiteindelijk verloop van het seizoen. De prijs is minder stabiel geweest dan andere jaren, zegt hij. Met name Pasen kwam on- gelukkig uit. Het was koud en er was veel vraag, omdat de supermarkten rekening hielden met veel meer beschikbaar volu- me. Extreem hoge vraag bij een klein aan- bod zorgde in de vrije verkoop dan ook voor extreme prijzen. Op Goede Vrijdag piekte de veilingprijs (ZON) voor AA extra wit tot € 16. Het ging toen echter om rela- tief kleine volumes. Teeuwen: “Die piek was een momentopname. In de retail werk je op basis van weekprijzen. Dat was dit seizoen het grootste deel van de ver- koop. Het gedeelte van de aanvoer dat voor de klok kwam bij een overmatig aan- bod is niet maatgevend geweest voor het prijspeil. Over de prijzen hoeven we eigen lijk niet ontevreden te zijn.” De conclusie die tegen het einde van het seizoen getrokken mag worden, is dat dit aspergeseizoen niet slecht geweest is, de moeilijke omstandigheden in aanmerking genomen. De tweede helft van mei en de eerste juniweek waren de prijzen behoor- lijk stabiel, met een licht stijgende ten- dens. Daarnaast zijn de vooruitzichten voor het laatste stukje seizoen nog gun- stig, dankzij heropening van de horeca en de stevige animo vanuit Duitsland voor Nederlandse asperge.


Coöperatie DOOR heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat. De omzet steeg met 12% naar € 446 miljoen. In het lopende afzetjaar wordt de Neder- landse afzet beïnvloed door de corona- crisis, maar het effect is voor DOOR be- perkt met haar focus op supermarkten en (jaar)contracten. Geen van de leden komt in aanmerking voor het steunpakket van de tuinbouw, laat de organisatie weten.


Mest- en watereisen GlobalGap ter discussie


Bij de productie van groenten en fruit stelt GlobalGap in een geplande aanscherping hogere eisen aan risico’s rond water- en mestgebruik. Nederland wil aanscherping van eisen voor dierlijke mest voorkomen. Na toepassing van onbewerkte dierlijke mest mogen telers nu 60 dagen niet oog- sten. Sommige partijen willen naar 120.


Meer tomaten op Belgische veilingen


De aanvoerwaarde van Belgische veilin- gen steeg in 2019 boven een miljard euro, een stijging van 9% ten opzichte van 2018. De aanvoer bij tomaat steeg maar liefst met 17 miljoen kilo. De omzet steeg met 12% en 18% voor respectievelijk losse en trostomaten. Er kwam ook 5% meer aardbeien. De sterkste omzetstijging was te zien bij prei (+25%). De komkommer- omzet daalde met 16%.


Ruim 10.000 ton meer Spaanse tomaten in mei


De aanvoer van Spaanse tomaten op vei- lingen in Almería lag over de maand mei 18% lager dan vorig jaar. Klokprijzen wa- ren desondanks 3% lager. Komkommer- prijzen deden het in mei juist beter dan in 2019, met een 18% hoger prijsniveau (evenals aubergine) bij een 3% lager aan- bod. Spaanse paprika’s kenden juist een hogere productie (+10%) en brachten 4% minder op dan vorig jaar.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48