search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ VOLLEGRONDSGROENTEN


planten tot 5 augustus.” Bloemkool laat zich mooi combineren met spitskool, in de rijpaden met zes rijen naast elkaar. “De spitskool is in 9 tot 10 weken klaar, die oogsten we voor de voet op. Dat geeft voldoende werkruimte voor de bloem- kooloogst.”


Eerlijk rekenen


Aan het eind van het jaar moet het wel kloppen: de inspanningen moeten struc- tureel gezien meer opbrengen dan ze kosten. “Je weet tevoren niet altijd wat de prijs doet, maar we kennen onze kost- prijs, en dus ook waar de grens ligt tus- sen snijden en frezen.” De credits voor het rekenwerk zijn voor Martijns vriendin Ilona, werkzaam bij een accountantskantoor met veel agrarische klanten. “Ik doe de bedrijfsadministratie, en heb alle teelten bedrijfseconomisch doorgerekend, inclusief de opstelling van een liquiditeitsbegroting. Alle medewerkers houden hun uren en verrichte arbeid bij, dat gaat in een Excel- bestand. Een voorbeeld: Clarina geeft 90% slaging, met alleen zessen. Dat geeft mooie pro-


De afzet van palmkool loopt vanaf juni. Schalk probeerde het gewas enkele jaren geleden op vraag van een klant. “We vergaten de teelt, tot midden in de winter. De afnemer wilde de kool alsnog graag hebben, zo is het begonnen”


ductiecijfers, maar voor een realistisch beeld moet je ook naar de kosten kijken: voor een uur bloemkool oogsten red je het met € 100 niet, voor drie snijders, een man voor het inpakken, gasolie en mate- rieel. Dat is praktijk.” De waarde van die eigen cijfers heeft zich


bewezen. “In financiële gesprekken we- ten we waar je we het over hebben, wat wel en niet haalbaar is. Het draagt er ze- ker aan bij dat ons bedrijf een gezonde groei laat zien, in productvolume en in efficiëntie.”


Meteen reageren Martijn: “Net als andere bedrijven hebben we de laatste jaren te maken met extreem weer en extra werk, maar we zijn er rela- tief goed doorheen gekomen. ‘Toevallig’ hadden we eind 2017 een nieuwe regen- haspel aangeschaft, en ik probeer altijd zo veel mogelijk voorbereidingen te treffen. Het is zeker dat we ook in ‘normale’ jaren moeten beregenen, daarom leggen we in het voorjaar altijd de buizen klaar voor de aanvoer van water. Dan kun je meteen re- ageren.”


Vader René tussen de tuinbonen: “Een mooi bijproduct”, vindt René, “met de oogst van eind mei tot eind juli, voor als we tijd over hebben.”


40 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


Nog een belangrijk aspect is arbeid. Op het bedrijf werken ‘slechts’ vijf werkne- mers, ze zijn allemaal nodig. In 2017 kwa- men er twee niet opdagen. “We hebben snel besloten om de lonen te verhogen. Ja, dat kost meer, maar onvoldoende per- soneel is duurder. We betalen meer dan de cao, daar staat tegenover dat we voor- waarden stellen aan bereikbaarheid en verantwoordelijkheid. We hebben gekwa- lificeerde mensen, waarop we kunnen re- kenen.”


FOTO: JOOST STALLEN


FOTO: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48