search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶


met hun kilo-opbrengst en energiever- bruik, maar er zijn onderling heel veel ver- schillende wegen die ze in de teelt be- wandelen om daar te komen.”


Vertrouwen Als Op het Veld inlogt bij de portal van Crop Controller, ziet hij daar wat zijn eigen klimaatdoelstelling is en wat Crop Con- troller op basis van data-analyse aangeeft aan berekende etmaaltemperatuur-instel- lingen. De uitkomst van de weergegeven trend geeft vertrouwen in de voorgestel- de waarden van de applicatie. “Het is nog wel volop in ontwikkeling. Maar als je ziet hoe snel er grote stappen genomen wor- den, dan denk ik dat we in de nabije toe- komst een programma hebben waar we helemaal op kunnen vertrouwen. En Blue Radix neemt onze feedback en voorstellen voor aanpassingen serieus, en neemt die snel mee in hun programma.”


Algoritmes kunnen de enorme datastromen omzetten naar een optimale combi- natie van (klimaat)setpoints.


Naast de investering in de inhoudelijke ontwikkeling, waarvoor onder andere EU-subsidies zijn aangevraagd, blijft het belangrijk dat er uiteindelijk een com- pleet, betaalbaar en qua gebruiksgemak praktisch programma op de markt komt. Ook de randvoorwaarden moeten daar-


Complexe combinaties


Bij Blue Radix werken nu vijftien perso- nen, een gemêleerd gezelschap van da- ta-scientists, IT-specialisten, energie- experts en teeltspecialisten. “Onze data- specialisten komen deels vanuit het bui- tenland, zodat we ook internationale technologie binnenhalen. Zij vinden het prachtig om in de glastuinbouwsector te werken. Het leveren van een bijdrage aan de wereldwijde voedselproductie spreekt hen erg aan.” Binnenkort verhuist het kantoor naar de Van Nelle-fabriek in Rotterdam, een dynamische omgeving waar veel technologiebedrijven en data- gedreven bedrijven samenkomen. Een belangrijk deel van de data-experti- se van Blue Radix is opgebouwd binnen AgroEnergy, waar meerdere teamleden al zeven jaar lang gewerkt hebben aan de optimalisatie van energiedata. Algo- ritmes bepalen daar al helemaal auto- matisch de meest optimale biedingen op de diverse energiemarkten. Als de transactie gesetteld is, gaat het resultaat direct naar de stuurbox die de wkk auto- matisch op- en afregelt. In de praktijk


24


blijkt de verbetering in het resultaat van de energietransacties, ten opzichte van telers of energiemanagers die op basis van eigen ervaring handelen, drie tot vier keer zo groot als de kosten voor de automatiseringsdienst. De steeds beter geworden algoritmes uit het energiemanagement blijken nu ook goed toepasbaar voor de teelt. “In essen- tie is het autonome proces in de teelt hetzelfde. Juist de combinatie van alle op elkaar ingrijpende processen creëert mogelijkheden en maakt autonome da- taverwerking en -regelingen zo krachtig.” Omgaan met een levende plant is uiter- aard nog wel even wat anders dan het meer kwantitatieve energiedomein. “Maar de mens is in de teelt ook sterk be- perkt in het altijd goed waarnemen, en in zijn vertaling van die waarnemingen naar data-setpoints. Daarnaast zijn erva- ren telers steeds moeilijker te vinden, loopt de gemiddelde leeftijd wereldwijd enorm op en zijn telers mede door schaalvergroting steeds vaker verant- woordelijk voor een groter areaal. Algo-


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


ritmes bieden hier uitkomst. Die kunnen veel meer complexiteit aan en kunnen beter alle beschikbare setpoints gebrui- ken. Algoritme-rekenregels zijn altijd scherp op alle mogelijke combinaties in bijvoorbeeld de temperatuur-, vocht- en lichtbalans. Als je zo’n algoritme eenmaal iets ‘vertelt’, zal hij dat voortaan altijd blijven oppakken en uitvoeren.” De toename in beschikbare sensoren biedt steeds meer mogelijkheden om gewasreacties te meten en die mee te nemen in teeltbeslissingen. “Data van een scout-app, die automatisch plagen op vangkaarten telt, zijn bijvoorbeeld heel goed te koppelen aan onze algorit- mes. Dat geeft een teler meer inzicht in oorzaak en gevolg bij biologie-inzet en gewasbeschermingsacties dan puur op basis van menselijke ervaring.” Blue Ra- dix werkt graag samen met andere par- tijen en bedrijven die hun eigen specifie- ke data-expertise hebben, om al die kennisdomeinen effectief te combine- ren. “Dat creëert mogelijkheden die je als individueel teeltbedrijf niet hebt.”


voor geschikt zijn, zoals software die vol- doende snelheid heeft. Uiteindelijk zullen ook de computerleveranciers voldoende flexibele mogelijkheden moeten bieden om snel in de markt opkomende data-toe- passingen zoals Crop Controller effectief te integreren in hun klimaatregeling.


FOTO: BLUE RADIX


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48