search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL ▶▶▶


Corona kan uitzendbranche weer onder controle krijgen


ANALYSE | door Ton van der Scheer E


mile Roemers voorstellen voor be- tere bescherming van arbeidsmi- granten tegen het coronavirus vie- len het meest op. Nog maar


maximaal twee personen op één kamer en voor bedrijven en sectoren met hoog risico nog maar één arbeidsmigrant per kamer, bijvoorbeeld. Maar het aanjaag- team Bescherming Arbeidsmigranten van de voormalige leider van de SP en huidige burgemeester van Heerlen kijkt veel ver- der dan alleen naar corona. De manier waarop arbeidsbemiddelaars en werkge- vers omgaan met arbeidsmigranten moet structureel verbeteren. Een belangrijke stap in die richting: na een kwart eeuw vrijheid/blijheid weer vergunningplicht voor de uitzendbranche. Het was onder het eerste paarse kabinet van Wim Kok dat PvdA-minister Ad Mel-


Duitse grenzen weer open


SEIZOENARBEID Vanaf 16 juni mogen seizoenwerkers weer per auto de Duitse grens passeren. Dat be- tekent dat seizoenwerkers uit Polen en Roemenië niet langer alleen per vliegtuig naar Duitsland mogen reizen, maar ook weer over de weg. De President van het Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, juicht de beslissing toe. Hij be-


kert van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid die vergunningplicht afschafte. Dat ontketende een stortvloed aan nieuwe uitzendbureautjes en zogeheten handma- tige loonbedrijven. De een al goedkoper dan de ander en niet allemaal even zuiver op de graat. Eind jaren negentig moesten speciale in- terventieteams op pad in bijvoorbeeld het Westland om de misstanden met malafide bureaus te bestrijden. Vervolgens werden de Polen ontdekt als schijnbaar onuitput- telijk reservoir voor arbeid in de tuinbouw en andere sectoren en groeide het aantal uitzendbureaus nog verder. En daarmee ook de roep om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Al in 2011, toen na de Polen ook de Roe- menen en Bulgaren vrije toegang tot de EU-arbeidsmarkt konden gaan krijgen, was er de breed geformeerde Tijdelijke Ka- mercommissie Lessen uit recente arbeidsmi-


gratie, die onder meer herinvoering van een zekere mate van regulering van de uitzendbranche adviseerde. VVD’er Henk Kamp, die toen de scepter zwaaide over SZW wilde er niet aan. Wat opmerkelijk was en is, want toen en nu zijn zowel de uitzendbranche zelf als veel sectoren zoals de tuinbouw helemaal niet tegen regule- ring. Niet voor niets is er al sinds 2000 hard getrokken aan allerlei keurmerken en certificeringen. Dat leek een teken dat zelfregulering kon werken. Maar de coro- na crisis toont nu weer eens aan dat er zich onder de radar van keurmerken en wette- lijke regels ook heel veel afspeelt wat het daglicht niet goed verdragen kan, zo con- cludeert nu Roemer in opdracht van deze keer een D66-minister op SZW. De vraag is echter hoe ver Wouter Koolmees wil en kan gaan tot de verkiezingen van 2021 om de organisatie van flexibele arbeid weer onder controle te brengen.


nadrukt dat de maatregel niet betekent dat ook de te treffen maatregelen ter voorkoming van een besmetting hiermee van de baan zijn. “Juist niet”, zegt hij op de website van de belangenbehartiger voor Duitse boeren en tuinders.


‘Meerprijs milieu moet uit de markt komen’


POLL Extra inspanningen die telers zich getroos- ten om milieuvriendelijker te produceren, willen ze het liefst uit de markt betaald krij- gen, via een meerprijs op het geleverde product. Dat vindt een meerderheid van de reageerders op gfactueel.nl. Het indirect belonen van voldoen aan duurzaam- heidseisen via overheidsstimulering is voor de tuinders geen aantrekkelijke optie.


12 ▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


15%


21,25% 63,75%


Compensatie voor extra teeltkosten in PlanetProof kan komen uit stapeling van beloningen zoals lagere rentelasten, belastingen of meer subsidie (80 stemmen) Nee, compensatie moet in meerprijs product zitten


Misschien, maar al die beloningen zijn een sigaar uit eigen doos Ja, een meerprijs op product is zo weg in scherpe contractgesprekken


FOTO: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48