search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ AUTONOMOUS GREENHOUSE


Autonome teelt net zo productief als teler


Tijdens de Autonomous Greenhouse Challenge toonden vijf teams de kracht van kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw. Alle teams wisten met toepassing van data- analyses het traditionele referentieteam te verslaan in een cherrytomatenteelt bij WUR glastuinbouw in Bleiswijk (Z.-H.).


VAK | door Peter Visser D


e Autonomous Greenhouse Challenge 2020 is gewonnen door het Automatoes-team, een samenwerkingsverband van de


TU Delft, Van der Hoeven Horticultural Projects, Keygene en Hoogendoorn. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens een webinar, georganiseerd door Greentech. Waar deelnemers in de eerste editie van de Autonomous Greenhouse Challenge komkommers op afstand via data-analy- ses moesten telen, was ditmaal de uitda- ging voor de vijf teams om in kasafdelin- gen een cherrytomatenteelt tot een succes te brengen. Op 16 december 2019 werden de toma- tenplanten bij de businessunit Glastuin- bouw van Wageningen University & Re search in Bleiswijk in hightech kascom- partimenten van 96 vierkante meter ge- plant met het ras Axiany. Enkele dagen la- ter werd de besturing van kas en gewas overgenomen door de teams, elk op af- stand vanuit hun eigen land. Op 29 mei van dit jaar werden de laatste tomaten ge- oogst en werden alle data geanalyseerd. De teams konden naast de standaard aan- wezige klimaatsensoren ook nog eigen aanvullende sensoren installeren om het gewas te monitoren. Tijdens het afsluiten- de webinar kregen de teams de vraag aan welke extra sensor ze de voorkeur zouden geven als ze er slechts één mochten uit-


18


kiezen. Dat was lastig, omdat juist een combinatie vaak nuttige extra data ople- verde. Zowel metingen in het wortelmili- eu als bovengronds werden als belangrijk ervaren. Klaas van Egmond van het Auto- mators-team zou toch voor de sapstroom- meter gaan. “Die geeft een indruk van heel veel processen die in de plant spelen, zodat je weet of het goed gaat.” Deze sen- sor was dan ook door meerdere teams op- genomen in het aanvullende pakket.


Diversiteit strategieën Chief Experience Officer David Wallerstein van hoofdsponsor en IT-gigant Tenscent was in 2019, vooraf aan de eerste editie


van de Autonomous Greenhouse Challen- ge, nog onzeker. Er bestond een mogelijk- heid dat Artficial Intelligence (AI) niet zou werken en dat de planten dood zouden gaan. Toen bleek echter al dat er goede prestaties geleverd konden worden met teeltaansturing puur via binnenkomende data en de analyse daarvan. Dit jaar pres- teerden zelfs alle vijf deelnemende teams beter dan het referentieteam van telers die op een traditionele manier teelden. Opvallend was volgens Silke Hemming van WUR Glastuinbouw dat elk team op een andere manier naar zijn doel ging. De verschillende teams volgden heel diverse eigen AI-teeltstrategieën, met bijvoor- beeld sterk uiteenlopende temperaturen en aangehouden CO2


-concentraties. Waar


een van de teams startte met iets meer dan 2,5 plant per vierkante meter, zaten anderen op 3,5 en 4 planten/m2


. Het bij-


maken van extra stengels gebeurde ook op heel verschillende momenten en naar andere dichtheden. Een team dat net bo-


Verschillen in stengeldichtheden en kopmomenten tonen de diversiteit aan ge- volgde teeltstrategieën.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


GRAFIEK: WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH FOTO: WUR GLASTUINBOUW


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48