search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ AUTONOMOUS GREENHOUSE


systeem te bouwen om een traditionele teelt na te gaan bootsen.” Er zijn doelen op- gesteld en gekwantificeerd, die zijn opge- splitst in deeldoelstellingen, om op elk de best bijpassende AI-strategie los te laten. “We hebben enorm veel geleerd. De com- binatie van tuinbouwervaring met AI-we- tenschappers was echt productief. Omdat het een wedstrijd is, en we ook wilden win- nen, hebben we tijdens de Challenge steeds analyses uitgevoerd, om te kijken hoe de algoritmes presteerden. Die hebben we weleens met onze eigen kennis aange- past, als we dachten dat daarmee meer winst te behalen was. Overigens niet per definitie met succes. Ook daar hebben we wel wat geleerd. Bovendien hebben we wat meer risico’s genomen dan je normaal zou doen. Bevestigd is dat goede gewasre- gistratie essentieel is voor het sturen op af- stand. Die wordt namelijk rechtstreeks ge- bruikt door onze algoritmes. Maar voorlopig is dat nog deels mensenwerk.”


Betere teeltbeslissingen Tomatenteler Ted Duijvestijn uit het refe- rentieteam is tevreden over de behaalde eindproductie van het traditionele telers- team. Zonder gescheurde tomaten en met


Participatie van AI


David Wallerstein verwacht, mede naar aanleiding van zijn ervaringen met de twee Autonomous Greenhouse Challen- ges, dat Artificial Intelligence een alles- veranderende invloed zal gaan hebben in de wereldwijde voedselproductie. “We hebben de kracht van AI gedemon- streerd. Het is nu aan technologiedes- kundigen om het in de praktijk in de glastuinbouw toe te gaan passen.” Naast verbetering van productiedoelen ziet hij ook een voortgaande ecologi- sche impact, als er door datagedreven oplossingen duurzamer en efficiënter geteeld kan gaan worden in kassen. AI stelt telers in staat om grootschaliger glastuinbouwbedrijven te runnen. Hij ziet diverse businesscases voor zich om Artificial Intelligence in te passen in


20


de tuinbouw. Dat kan door telers te l aten betalen voor sensoren en voor da- ta-oplossingen en bijbehorende advies- diensten. Maar hij ziet ook een moge- lijke rol weggelegd voor AI-bedrijven om mede-investeerder te worden in grootschalige glastuinbouwonderne- mingen.


Silke Hemming van Wageningen Univer- sity & Research ziet eveneens mogelijk- heden voor Artificial Intelligence-kassen in de toekomst. Waarbij het aandacht zal gaan vragen om telers en medewerkers te trainen om goed samen te werken met AI, om de berekende optimale teelt- strategieën op de juiste manier in de kas uit te voeren. Een alternatief is om nog meer automatisering en robotisering in de kas te brengen.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020


Telen op afstand via data-analyses bleek succesvol.


een focus op smaak was de gerealiseerde kwaliteit ook goed. Duijvestijn ervaart zijn bijdrage aan de Autonomous Greenhouse Challenge als een leermoment. “Als tuinbouw zullen we in moeten springen op deze ontwikkeling van data-analyse en op het modelmatig aanpakken van de teelt, als we ons ver- dienmodel als glastuinbouwondernemer in de toekomst op peil willen houden. Het geeft een betere ondersteuning, en het


helpt om betere teeltbeslissingen te ne- men. En om niet te veel correcties achteraf meer te hoeven doen.” “Planmatig telen kan ook steeds meer be- trouwbaarheid opleveren, wat belangrijk is naar investeerders en financiers toe. Ver- der worden wij ook ouder: met datasets kun je beter borgen dat je teeltkennis en ervaringen op een gegeven moment over kunt dragen bij een bedrijfsoverdracht.” Al blijven er beperkingen met alle techni- sche mogelijkheden. “Ziektedruk blijft een heel gevaarlijke invloed. Dat kan een spel- breker zijn, die een streep door de rekening kan halen van het heel planmatig en da- ta-gedreven telen. Daarom is het belangrijk om het bedrijf robuust en hufter-proof te maken. Onder andere met goede hygiëne- maatregelen en ingangscontroles.” Wat Duijvestijn betreft zouden telers on- derling actief moeten zijn in het vergroten van de kennis rond datatoepassingen. In- troductie van een ‘Kas als Data-bron’, een stimuleringsprogramma als een variant op het huidige energieprogramma Kas als Energiebron, lijkt hem een nuttige stap. “Een platform dat alle data-systemen naar een hoger level moet zien te krijgen en ze integreert.” Waarbij de bedrijfszekerheid niet vergeten mag worden, met de soms niet te doorgronden data-analyses. “Onze risico’s als ondernemer zijn zo groot, dat je toch zelf een vinger aan de pols wilt hou- den voordat je je helemaal toevertrouwt aan data-oplossingen.”


FOTO: WUR GLASTUINBOUW


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48