search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Irritatie door ganzen


door Niels Zuurbier, voorzitter LTO-vakgroep v ollegrond


A


l jaren neemt de overlast door ganzen toe. Dat speelt niet al- leen in Noord-Holland, ook in andere provincies, maar in


Noord-Holland speelt het met zijn kool- en bladgewassen toch wel in het bijzon- der. Aan de ene kant wekt de schade die ganzen aanrichten irritatie op, vanwége die schade en de bakken met geld die het kost om te proberen de schade zoveel mo- gelijk te beperken. Op ons bedrijf praten we over alleen al de schade, al snel over € 50.000 tot € 100.000 per jaar. We hebben dit jaar zelfs een jager in dienst genomen. Hij werkt voor ons dagelijks enkele uren om het ganzenprobleem zo beperkt mo- gelijk te houden.


‘Akkoord, maar wel met uitzicht op resultaten’


Aan de andere kant wekt het gemak waar- mee de provincie Noord-Holland met een besluit maatregelen invoert irritatie op. Ze beweren dat het in dat nieuwe beleid makkelijker wordt om schade te verhalen. Laten we het hopen, want het huidige be- leid zie ik meer als ontmoedigingsbeleid. Daarnaast gaat het eigen risico omhoog van 5% naar 20%, waarbij het geld dat daardoor op het uitkeren van schadever- goedingen bespaard wordt, gebruikt zou worden om de land- en tuinbouw verder te verduurzamen. Maar dan denk ik ‘hoe- zo’, want schade uitkeren is nu echt het laatste wat ze doen. ‘Noord-Holland’ wil nu meer gaan inzetten op populatiebeheer, maar dat is al tien tot vijftien jaar een loze belofte gebleken. Ik heb er geen vertrouwen in, want de gan-


zenpopulaties nemen alleen maar toe. Als ik door € 10.000 uit te geven € 100.000 minder aan schade zou heb- ben, dan ben ik graag bereid dat geld te betalen. Maar dan moet het geld ook wel echt uitgegeven worden aan popu- latiebeheer met zichtbare resultaten en dat gaat al vijftien jaar mis. Wij zijn als telers geen veroorzaker van het probleem, maar ze leggen de ge- volgen daarvan wel op ons bord. Het komt erop neer dat er iedere dag geld


uit onze portemonnee gehaald wordt waar je niets voor terugziet. Ik ben be- nieuwd hoe zo’n ambtenaar zou reage- ren als zijn portemonnee dagelijks een stukje lichter zou worden zonder dat hij daar iets voor terugziet … Het wordt tijd dat er echt iets wordt gedaan aan dit probleem en dan door de mensen wiens taak het is dit probleem aan te pakken. Als wij daaraan moeten meebetalen, ak- koord, maar dan wel met uitzicht op re- sultaten.


▶GROENTEN & FRUIT | 19 juni 2020 29


FOTO: LEX SALVERDA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48