search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INBOX


Preventie stopt niet bij het glazuur


M


ooi artikel met mooie preventieperspec- tieven over cariës bij jeugdigen, in het


NT van april (NT 04/2018, p. 26). Preventie houdt niet op bij het glazuur, daarom:


• Stop met de dubbele moraal: preventie predi- ken maar bij het signaleren van caviteiten in de reparatiestand schieten. Prominente des- kundigen, waaronder de in het NT geciteerde Jette Christiansen, zijn het erover eens dat we helemaal moeten stoppen met restaura- tie van caviteiten als voorkeursbehandeling in het melkgebit. Daar heeft een niet-res- tauratieve behandeling de voorkeur (Zie Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT)1 van dit jaar).


• Zie scherp toe op het aantal indicaties ‘be- handeling onder algehele anesthesie’ en de tijdsduur daarvan. Het toepassen van kind- vriendelijke methoden biedt gezondheids- winst (minder morbiditeit) en lagere kosten. Bij onder andere de jeugdtandverzorging in Den Haag wordt zelden verwezen voor be- handeling onder algehele anesthesie bij jonge kinderen met multicariës. Wie volgt?


• Neem de code M05 op in het basispakket.


Niet per element maar per tijdseenheid, dat beperkt eventueel misbruik. Er is zoveel we- tenschappelijk bewijs voorhanden dat het onverdedigbaar is om hier nog langer mee te wachten.


• Vergoed zilverdiaminefl uoride als onderdeel van de niet-restauratieve behandeling. Er zijn geen andere middelen waarvan de anti-cario- gene werking bij dentinelaesies zo duidelijk is aangetoond. Bovendien zorgt het gebruik ervan dat er tijd wordt gewonnen om bij kind en ouders een gedragsverandering te bewerk- stellingen.


• Voorkom iatrogene schade door over-/onder- behandeling.


Bovenstaande maatregelen kunnen het door- verwijzen in de algemene praktijk beperken en bijdragen aan preventie voor het hele gezin. Bij kindertandheelkunde is het niet zo dat vele wegen naar Rome leiden. Er is alleen de weg die het belang van het kind het meest dient. En dat is ondubbelzinnig: voorrang verlenen aan preventie! NT


RENÉ GRUYTHUYSEN, DEN HAAG


SPELREGELS INBOX • DE HOOFDREDACTEUR BESLIST GEMOTIVEERD OF EEN BRIEF AL DAN NIET WORDT GEPUBLICEERD.


• EEN BRIEF MOETEN BETREKKING HEBBEN OP DE INHOUD VAN HET VORIGE NT.


• EEN BRIEF MAG NIET LANGER ZIJN DAN 300 WOORDEN.


• DE REDACTIE REDIGEERT BRIEVEN DAAR WAAR NODIG, EN LEGT DEZE DAARNA AAN DE AUTEUR VOOR.


COLOFON


Het Nederlands Tandartsenblad (NT) wordt uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheel- kunde. Behalve offi ciële standpunten van het bestuur van de KNMT kan het blad ook artikelen bevatten waarin standpunten van derden zijn opgenomen. Het NT verschijnt in 2018 elf keer per jaar: iedere maand en een dubbelnummer in juli en augustus.


Jaargang 73/05


REDACTIEADRES Postbus 4141 3502 HC Utrecht (030) 607 62 51 nt@knmt.nl


REDACTIE Hans Scholten, hoofdredacteur Karel Gosselink, journalist Laura Jansen, journalist Evert Berkel, eindredacteur


COMMUNICATIE-ADVIESRAAD Jack Plooij, voorzitter Iris Eggels, lid Paul Kalker, extern adviseur


ABONNEMENTEN Een abonnement op het NT kost € 130,- euro per jaar; mondhygiënisten en assistenten krijgen 50 procent reductie. De buitenlandtoeslag bedraagt € 17,50, losse nummers kosten € 9,- per stuk. Een abonnement heeft een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend telkens met één maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 607 62 56, ledenadministratie@knmt.nl.


COVERBEELD Rob ter Bekke


ILLUSTRATIES Menno Wittebrood


ADVERTENTIEVERKOOP Dock 35 Media Misha Stork Postbus 68 7000 AB Doetinchem (0314) 355 832 misha@dock35media.nl www.dock35media.nl


ONTWERP EN OPMAAK Curve Mags and More, Haarlem, Patrick Hoogenberg


DRUK Senefelder Misset, Doetinchem


Overname of nadrukken van artikelen of gedeelten daarvan uit het NT is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van de hoofdredacteur. Voor overname of nadruk voor commerciële doeleinden wordt een passende fi nanciële vergoeding gevraagd.


NT 06/2018 verschijnt op 29 juni


NT 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64