search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT IN ACTIE


in de mondzorg rond de verdere ver- zelfstandiging van de positie van de mondhygiënist. Brands heeft bij haar de standpunten van de KNMT over taak- herschikking nog eens helder uiteen- gezet.


GESPREK OVER ‘ONTREGEL DE ZORG’ MET VVAA


17 APRIL O


nder de noemer ‘Ontregel de zorg’ zijn VvAA en huisartsenactiegroep


‘Het roer moet om’ bezig om de zorg te ontdoen van onzinnige en overbodige regels. Dat gebeurt tijdens ‘schrap- en verbetersessies’, die worden gehouden met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, ondersteund door het ministerie van VWS. De sessies hebben tot nu toe 62 ‘schrappunten’ opgeleverd, die van toepassing zijn op zeven (para)medische beroepsgroepen. Die van de tandartsen ontbreekt daarbij. Op 17 april bespraken KNMT-voorzit- ter Wolter Brands en VvAA de moge- lijkheid ook tandartsen in de schrap- en verbetersessies mee te nemen.


6 NT


Als voorbeeld van een onzinnige en overbodige regel werd tijdens het ge- sprek de Algemene verordening gege- vensbescherming (AVG) aangehaald. Deze privacywetgeving, die in de gehe- le Europese Unie geldt, zadelt tandart- sen op met regels waarvan het maar he-


lemaal de vraag is of alle inspanningen de uiteindelijke veiligheidsopbrengsten waard zijn. Een ander voorbeeld van wetgeving waar tandartsen onevenre- dig nadeel van gaan ondervinden, is de Wet arbeidsmarkt in balans waarvan de overheid recent het concept heeft gepre- senteerd. Als dit voorstel doorgaat, dan zal de wet voor tandartsen tot kosten- verhogingen en onnodige administra- tieve verplichtingen leiden. Uitkomst van de bijeenkomst met VvAA is overigens dat de KNMT nadenkt over deelname aan ‘Ontregel de zorg’.


SHARON DIJKSMA (PVDA)


18 APRIL BEZOEK AAN


Z


olang het experiment met taakher- schikking niet defi nitief is, blijft


KNMT-voorzitter Wolter Brands zich ervoor inspannen Kamerleden van de standpunten van de KNMT te overtui- gen. Op 18 april werd daarom gesproken met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma van de PvdA. Als lid van de Vaste Ka- mercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gesprekspartner die goed op de hoogte is van de hectiek


Een ander gespreksonderwerp was de relatie tussen mondgezondheid en alge- hele gezondheid, en dan vooral de scha- de die het toenemend suikergebruik kan aanrichten. In dat kader kwam dan ook al snel het nut van een suiker- taks aan de orde. Net als de rol die de mondzorg kan hebben bij de Preventie- akkoorden die het kabinet wil afsluiten. In het kader van deze akkoorden, over de onderwerpen overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik, werken di- verse partijen samen om Nederlanders steeds gezonder oud te laten worden. Dijksma toonde zich er in het gesprek met Brands een voorstander van de mondzorg daar nadrukkelijker bij te be- trekken.


Al met al gaan de gesprekken van Brands met Tweede Kamerleden verder dan alleen het onderwerp taakherschik- king. De KNMT-voorzitter verwacht dan ook dat ze in de (nabije) toekomst ook op andere terreinen vruchten zullen afwerpen.


EN DE KOMENDE PERIODE O


p 1 juni is Wolter Brands aanwezig bij de viering van het 85-jarig be-


staan van de KNMT-afdeling Limburg. Later die maand, op 7 juni, spreekt hij met Joba van den Berg, lid van de Twee- de Kamer namens het CDA. Een dag later is hij spreker op het congres ‘De waarde van kwaliteit in de mondzorg’, van de vereniging van dentale bedrij- ven Indent. NT


WAAR WAS WOLTER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64