search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Even de glazen bol erbij: wat gebeurt er de komende tien jaar in de parodontologie? Op EuroPerio9 – het grote parocongres, dat van 20 tot 23 juni in Amsterdam plaatsvindt – komen de nieuwste ontwikkelingen aan bod. Nederlandse paro- wetenschappers geven alvast een voorproefe.


TEKST: KAREL GOSSELINK BEELD: MENNO WITTEBROOD


1 DE MOND WORDT STEEDS MEER DE “W


elke kant het opgaat met de parodontologie? Als ergens een antwoord op deze vraag


gegeven kan worden, is het wel in Neder- land. Ons onderzoek in de parodontolo- gie spreekt op internationaal niveau se- rieus een woordje mee. Op ACTA wordt bijvoorbeeld de relatie tussen parodontitis en systemische ziek- ten als diabetes mellitus en hart- en vaat- ziekten onderzocht. Ook de ecologie van de mond in combinatie met de weerstand van de patiënt, wordt in Amsterdam on- derzocht, waarbij ook de rol van voeding en leefstijl wordt betrokken. Mondhygië- neproducten als tandpasta, tandenbor- stels, ragers en apparatuur voor inter- dentale reiniging, zijn ook onderwerp van onderzoek aan ACTA. In het UMC Groningen gaat de aandacht van onderzoekers vooral uit naar de sa- menhang tussen bacteriën in de mond- holte en het ontstaan van reumatoïde artritis, diabetes mellitus en hersenab- cessen. Daarnaast wordt


in Groningen onderzoek gedaan naar orale halitose.


Er is steeds meer wetenschappe- lijke kennis over de relatie tussen parodontitis en algehele gezond- heid. Daarover zijn de deskundi- gen die het NT raadpleegde, het wel eens. Zo zijn er associaties tussen parodontitis en verschil- lende systemische ziektes, waar- onder diabetes mellitus, reuma- toïde artritis en hart- en vaat- ziekten, zegt bijvoorbeeld Bruno Loos, die dit onderzoekt. Er zal de komende jaren meer inzicht komen in deze relatie en de risicofactoren die hierbij een rol spelen, zoals roken, overge- wicht en genetische factoren. Dit maakt dat parodontitis als een multifactoriële ziekte beschouwd gaat worden. Een gezonde mond draagt bij aan een gezond li- chaam en kan gunstig zijn voor het verloop van diabetes en hart- en vaatziekten. Dat is iets om bij zorgprofessionals, maar ook bij


SPIEGEL VAN DE ALGEHELE GEZONDHEID


een breed publiek onder de aan- dacht te brengen. Maar kunnen we met goede mondzorg ook besparen op an- dere zorgkosten? Volgens Frank Abbas laat Amerikaans onder- zoek zien dat er in de zorg voor diabetes en hart- en vaatziekten significant kan worden bezuinigd als parodontitis wordt behandeld. Niet iedereen is echter zo over- tuigd van een causale relatie tus- sen parodontitis en diverse sys- temische aandoeningen. Volgens Fridus van der Weijden zijn de conclusies te veel gebaseerd op afgeleide observaties en associ- aties, maar ontbreekt onderzoek waarin een duidelijk oorzakelijk verband wordt aangetoond. Ook zijn de uitkomsten van associa- tie-studies niet eenduidig. “Er is nog veel onderzoek te doen op dit gebied voordat we heel stellige uit- spraken kunnen doen.”


2 ER KOMEN SLIMME EN SNELLERE TANDENBORSTELS


De traditionele tandenborstel – zowel elektrisch als handmatig – krijgt er de komende jaren een geduchte concurrent bij, verwacht Martijn Rosema. Het gaat om een borstel waarmee je in één keer bin- nen tien tot twintig seconden de hele mond poetst, in plaats van elk element afzonderlijk gedurende twee minuten. De nieuwe borstel is een soort bitje met filamenten van siliconen of nylon. Deze worden in trilling gebracht en poetsen zo alle tanden te- gelijk. Verschillende partijen ontwikkelen momenteel zo’n borstel, waaronder Amabrush, Unico smartbrush en uFunbrush. Rosema verwacht ook dat er tandenborstels ontwikkeld worden die kunnen waarnemen of in het speeksel bepaalde waardes of biomarkers voor- komen, die duiden op een risico op een ernstige tandvleesontsteking. Dergelijk borstels maken gebruik van data, die in de loop van de tijd door de industrie en wetenschap zijn verzameld. Eigenlijk een vorm van vroegdiagnostiek.


25 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64