search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
4 In 2030 zal sprake zijn


van een mix tussen een abonnementssysteem en een verrichtingen- systeem


“Ook inzetten op preventie kan de zorgkosten doen dalen. Echter, wanneer je op preventie inzet, kan dat ten nadele gaan van je inkomen. Een financie- ringssysteem op basis van een abonnement kan dat tegengaan. Daarbij krijgen patiënten voor een vast bedrag alle benodigde tandheelkundige zorg. Zo’n abonnementssysteem stimuleert preventief werken; hoe minder een tandarts hoeft te doen, hoe gunstiger dat financieel voor hem is. Nadeel is weer dat het risico bij de tandarts ligt, hij wordt in die zin een soort verzekeringsmaatschappij. Punt


is ook


dat je voldoende patiënten moet hebben om zo’n systeem levensvatbaar te houden, en dat die pati- entenpopulatie niet te eenzijdig mag zijn samenge- steld. Want als je heel veel patiënten hebt met veel klachten, bijvoorbeeld ouderen, moet je in vergelij- king met een collega met patiënten die nauwelijks


zorg nodig hebben veel harder werken voor hetzelf- de honorarium. Ik zie een abonnementssysteem sec dan ook nog niet zo een, twee, drie populair worden. Een veel grotere kans van slagen heeft een mixsys- teem, vergelijkbaar met wat de huisartsen hebben. Die hebben een inschrijftarief, maar worden ook be- taald voor verrichtingen. Zo is er sprake van een re- delijke honorering voor de zorgverlener. Bovendien dempt het de prikkels voor onderbehandeling, wat bij een abonnementssysteem zou kunnen voorko- men, en overbehandeling, bij een verrichtingensys- teem. Zorgeconomen zien een mix veelal als beste systeem om zorg betaalbaar te houden bij een ade- quaat honorarium, in combinatie met het stimule- ren van preventie.”


5 Ook in 2030 zullen tarieven gereguleerd zijn ERIK SCHUT Erik Schut is hoogleraar Economie van de Ge-


zondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Eras-


mus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek con- centreert zich op marktwerking en regulering in de gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Hij is tevens als academic partner verbonden aan het Centraal Planbureau (CPB).


“Er zijn verschillende redenen om tarieven te regu- leren. Van belang is om een onderscheid te maken tussen basis- en aanvullende verzekering. De over- heid heeft bepaald dat de zorg in de basisverzeke- ring voor iedereen toegankelijk moet zijn en wil om die reden indien nodig de prijs kunnen reguleren. Voor zorgvoorzieningen die niet in het basispak- ket zijn opgenomen– zoals het grootste deel van de tandheelkundige zorg – kunnen patënten zich aan- vullend verzekeren. De overheid mag op grond van de Europese verzekeringsrichtlijnen de aanvullen- de verzekering niet reguleren en kan voor deze zorg dus ook geen solidariteit afdwingen. De overheid kan echter wel indirect de betaalbaarheid van deze zorg bevorderen door de prijzen te reguleren, zoals in het geval van tandheelkundige zorg. Prijsregu- lering zou niet nodig zijn als de prijzen en kwaliteit voor de zorgverzekeraar en de patiënt voldoende transparant en begrijpelijk zijn en de patiënt kan kiezen uit voldoende tandartsen. Aan die voorwaar- den wordt momenteel niet voldaan. Of dit in 2030 wel het geval zal zijn, betwijfel ik. Maar dit zal mede afangen van de inspanningen van de beroeps- groep om de prijs en kwaliteit van tandheelkundige zorg voor verzekeraar en patiënt beter inzichtelijk te maken.” NT


52 NT


DEZE MAANDEN VRAAGT HET NT EEN AANTAL DESKUNDIGEN EN BETROKKENEN VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN HUN VISIE TE GEVEN OP DE MONDZORG IN 2030. HUN OPVATTINGEN VINDEN WE DE MOEITE WAARD, OOK AL ZULLEN ZE NIET ALTIJD OVEREENSTEMMEN MET DIE VAN DE KNMT.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64