search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT UPDATE


BERISPING EN BOETE NIET LANGER AUTOMATISCH OPENBAAR GEMAAKT


D


e KNMT heeft het besluit dat tuchtcolleges niet langer verplicht


zijn alle berispingen en boetes die zij aan medische beroepsbeoefenaren op- leggen te publiceren, met instemming begroet. “Deze naming and shaming diende geen enkel doel,”, aldus voorzit- ter Wolter Brands van de KNMT. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam begin mei een amendement aan waarin werd bepaald dat tuchtrech- ters voortaan zelf mogen beoordelen of zij publicatie van berispingen en boetes wenselijk achten. Voor maatregelen die een beroepsbeperking inhouden (schor- sing en schrappen), blijft de publicatie- plicht wel bestaan. De Kamer ging ook akkoord met het amendement dat bij publicatie van een maatregel meer contextinformatie moet worden opgenomen, zodat duidelijk wordt waarom een maatregel is opge- legd. Minister Bruno Bruins van Me-


dische Zorg heeft toegezegd dat hij in overleg met beroeps- en patiëntenorga- nisaties gaat bepalen welke informatie dat zal zijn. De KNMT heeft zich in Den Haag altijd sterk gemaakt voor aanpassing van de Wet BIG waar het de publicatie van


tuchtuitspraken betreft. Volgens de be- roepsorganisatie leverde publicatie van uitspraken in zaken waar de patiëntvei- ligheid niet in het geding was, oneven- redige schade voor de betreffende tand- arts op. NT


WET ARBEIDSMARKT IN BALANS ZORGT JUIST D


e Wet arbeidsmarkt in balans zo- als die begin april door het kabinet


is voorgesteld in een conceptwetsvoor- stel, is onevenwichtig. De KNMT heeft dat het kabinet in de consultatieronde laten weten. Volgens de KNMT wordt in het voorstel onvoldoende rekening gehouden met de belangen van kleine werkgevers. Als de wet zo wordt doorge- voerd, zal dat voor hen leiden tot kos- tenverhogingen en onnodige adminis- tratieve verplichtingen.


44 NT


Met de wet wil het kabinet maatregelen treffen die de kloof tussen vaste contrac- ten en flexibele arbeid moet verkleinen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64