search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BEKLAAGDENBANK


ORTHODONTISCH ONBEKWAAM


REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM, 7 NOVEMBER 2017 – Klacht – V


olgens klaagster is afgesproken dat haar orthodontische behandeling


twee jaar zou duren , maar deze duur- de drie jaar. Ook kreeg ze hoofdpijn en kaakklachten waarvoor ze door een fy- siotherapeut moest worden behandeld en verslechterde de stand van de tanden gedurende de behandeling. Toen zij dat tegen de tandarts zei, stelde deze dat ze was uitbehandeld en dat hij niets meer voor haar kon betekenen.


– Verweer – V


olgens de tandarts was een ortho- dontist in zijn praktijk de feitelijke


behandelaar, maar vertrok deze na een jaar naar elders. Daarna hebben de tand- arts en een collega klaagster verder be- handeld, hoewel dat eigenlijk werk voor een specialist was en de tandarts haar bij dit beugeltype niet kon begeleiden. Toen de behandeling klaar was, wilde klaag- ster een beter eindresultaat. Ze is verwe- zen voor een second opinion, en wilde in die praktijk verder worden behandeld. De tandarts heeft aangeboden de kosten daarvan te vergoeden.


‘Behandelkaart is vooral voor declaraties gebruikt’


Die is vooral gebruikt voor de declara- ties en niet voor een adequate verslag- legging. Zo vermeldt de behandelkaart niet gedurende welke periode klaagster door een behandelaar werd behandeld,


T – Beoordeling –


ijdens de zitting werd de vraag op- geworpen of de tandarts wel als


behandelaar kan worden gezien en dus tuchtrechtelijk kan worden aangespro- ken. In beginsel geldt dat iedere behan- delaar


zelf tuchtrechtelijk aangespro-


ken kan worden op zijn behandelingen en dat een andere behandelaar daar in beginsel buiten staat. Echter, in dit ge- val heeft de tandarts, eigenaar van de praktijk, zelf grote onduidelijkheid laten (voort)bestaan door de onzorgvuldige verslaglegging van de behandelingen op de behandelkaart van klaagster.


en ook niet bij alle behandelingen wie klaagster heeft behandeld: de orthodon- tist, de tandarts zelf of een mondhygië- nist. Ook tijdens de zitting is hier geen duidelijkheid over gekomen. Het RTG houdt daarom de tandarts tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor het gehele behan- deltraject van klaagster in zijn praktijk. De tandarts hoort zijn werknemers te wij- zen op een deugdelijke verslaglegging en in ieder geval daar ook op toe te zien. Al met al is de behandelkaart zó onduidelijk, zelfs ná de toelichting door de tandarts, dat het RTG moet concluderen dat deze beneden de tuchtrechtelijke maatstaf ligt van een deugdelijk tandheelkundig ver- slag.


Wat de behandeling betreft, een BIG-ge- registreerd tandarts is in beginsel be- voegd om ook orthodontische behan- delingen te verrichten. Het verontrust het RTG dat onduidelijk is gebleven of de tandarts recente kennis heeft opge- daan op het terrein van de orthodontie en daarin voldoende bekwaam is. De behan- deling zou volgens klaagster twee jaar duren en volgens de tandarts drie jaar. Het RTG stelt vraagtekens bij de verkla- ring van de tandarts. Hij is immers niet zelf de behandeling begonnen én heeft


58 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64