search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wie is Michèle Blom? Michèle Blom (1963) is sinds 15 mei 2017 directeur-generaal Rijkswaterstaat. Na afronding van haar studie bij de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda en de studie organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam kwam ze in 1991 in dienst van de Algemene Rekenkamer. Hier bekleedde ze verschillende functies. In 1998 werd Blom afde- lingshoofd op het ministerie van Justitie en directeur Sanctie- en Preventiebeleid. In 2007 werd ze hoofddirecteur bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en een jaar later directeur Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport op het toenma- lige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van 2010 tot 2014 was ze plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid en van 2014 tot 2017 directeur-generaal Straffen en Beschermen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.


         “Uiteraard op technisch vlak, maar ook op het gebied van complexiteit in de omgeving. In de omgeving is het ons doel zo hinderarm mogelijk projecten op het gebied van beheer, onderhoud, re- novatie en vervanging uit te voeren. Dat maakt het allemaal nog een stuk inge- wikkelder. Daarbij vragen wij niet alleen ervoor te blijven zorgen dat we over de weg van A naar B kunnen reizen, of dat de dijk in staat blijft onze voeten droog te houden, of dat de waterstanden zo zijn dat je met zware schepen door de kanalen kunt blijven varen. We vragen eveneens dit op een duurzame manier te doen, met als doel zo min mogelijk CO2 uit te stoten en zo min mogelijk materialen te gebruiken. We vragen te-


8 Nr.5 - 2019 OTAR


gelijkertijd geavanceerde IT-technolo- gie aan te leggen. Zo willen we bij het beheer en onderhoud voortaan zo veel mogelijk sensoring en data-analyse toe- passen. Dit zijn totaal andere vraagstuk- ken dan in de jaren ‘50, toen de kunst- werken werden aangelegd. Het is meer integraal geworden. Dit betekent dat je met elkaar moet onderzoeken hoe we de gezamenlijke kennis – van Rijkswa- terstaat en van marktpartijen – zo goed mogelijk kunnen inzetten.”


              “Ik zou niet in de dichotomie willen ver- vallen van kennisorganisatie versus re- gie-organisatie. Wij zijn nu eenmaal een echte kennisorganisatie. Zonder die


kennis zouden we onze taken niet kun- nen uitvoeren. De vraag is hoe we deze kennis moeten inzetten. We doen het nu wel anders dan vroeger, toen we veel werkzaamheden die we nu aanbeste- den, nog zelf verrichtten, maar de ken- nisgebieden die we nodig hebben zijn nog steeds aanwezig. Zo ben ik er trots op dat wij door IT’ers worden beoor- deeld als beste werkgever, ondanks dat wij niet uit het IT-domein komen. Ken- nelijk zijn wij goed in staat jonge men- sen te interesseren in de technologische informatievraagstukken die spelen in ons vakgebied. En dit geldt niet alleen voor het IT-vakgebied, maar ook voor beroepen als ecologen en biologen. Als we kijken naar waterkwaliteit, dan heb- ben we die kennis ook echt nodig. Al deze beroepen, inclusief de civieltech- nische beroepen natuurlijk, zijn beschik- baar op de arbeidsmarkt en weten we voor Rijkswaterstaat te interesseren, on- danks de huidige krappe arbeidsmarkt. Aan ons, de marktpartijen en de ken- nisinstituten de taak om deze kennis zo goed mogelijk te bundelen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48