search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘DIGITALISERING VAN DATA IS ECHT EEN GAMECHANGER’


een Nationale Praktijk Richtlijn opge- steld die naadloos aansluit bij de eisen van de BRO. De unieke samenwerking tussen werkveld en basisregistratie on- derstreept het draagvlak vanuit de bran- che om de BRO tot een succes te ma- ken”, aldus Kees-Jan van der Made, partner bij Wiertsema & Partners, pen- ningmeester van de VOTB en lid van de NEN-commissie geotechniek.


maatregelen van de risico’s en reductie van faalkosten en vertraging. Hierdoor komen gedurende diverse MIRT-fasen (verkenning, plan en realisatie) van een project aantoonbaar aanzienlijke mid- delen (2-5%) vrij uit de onvoorzien- en risicoreservering.” De totale investe- ringskosten van de BRO bedragen 52,4 miljoen euro, de maatschappelijke ba- ten – structureel 80 tot 160 miljoen euro per jaar – zijn een veelvoud hiervan. “Politiek-bestuurlijk was er dan ook veel draagvlak voor de invoering van de Wet BRO.”


Nederlandse bijlage De huidige Europese normen waar de geotechniek mee werkt, laten te veel ruimte om de gewenste kwaliteitsband- breedte in data te realiseren. Recente- lijk hebben de branche, NEN-commissie geotechniek en de Vereniging Onder- nemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) daarom een Nederlandse bijla- ge voor de Europese norm NEN-EN-ISO 14688 opgesteld, die gelijk in de BRO is opgenomen; komend jaar volgt ook het geotechnisch laboratoriumonder- zoek. “Vanuit de NEN-commissie geo- techniek en de VOTB wordt hiervoor


Maagdelijk gebied Bart van der Roest, projectmanager Im- plementatie BRO bij Rijkswaterstaat, onderschrijft het belang van de BRO. “Zeker in een land als Nederland met delta’s van grote rivieren is kennis van de ondergrond noodzakelijk om te we- ten of je daar kunt bouwen, zeker ge- zien het intensieve ruimtegebruik in ons land. En voor funderen is inzicht in grondwaterstromen enorm actueel aan het worden, gezien de droogte van 2018 en 2019. De ondergrond is nog een re- delijk maagdelijk gebied. Het is zaak dat we kennis verzamelen om tot bruikbare modellen te komen. Ondergrond wordt booming.” De wet wijst bronhouders aan die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data. “Zij moeten data controleren en krijgen hiervoor expert- tools aangereikt”, aldus Peersmann. “In


Visualisaties uit de storymap van de N33 geven inzicht in kansen, onzekerheden en risico’s.


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48