search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Prof. Ir. Johan W. Bosch, Voorzitter NSTT


Sleufl oos aanleggen; een aantrekkelijke optie


De (onder)grond in Nederland wordt voor veel zaken gebruikt en dat neemt alleen maar toe. In de ondergrond is het op veel plaatsen al erg druk en we willen nog zo veel meer; vooral de energietransitie zal daar een impuls aan geven.


De drukte speelt vooral in stedelijke gebieden, maar ook het landelijk ge- bied kent zo zijn specifi eke uitdagingen. Leidingnetten zullen moeten worden aangepast, vernieuwd of vervangen; dat is een grote opgave voor de komende jaren. Daarvoor zijn veel technieken beschikbaar en het sleufl oos aanleggen, aanpassen of verwijderen is een van de mogelijkhe- den. Niet in alle gevallen is sleufl oos een goede keuze, maar zeker in ste- delijk gebied is het een aantrekkelijk alternatief ten opzichte het werken vanaf maaiveld.


Ook in landelijk gebied kan sleufl oze aanleg aantrekkelijk zijn. De inbreuk op maaiveld sterk wordt beperkt en het vestigen van het benodigde za- kelijk recht daarmee waarschijnlijk eenvoudiger en sneller kan worden geregeld.


Verder is bij kruisingen van (hoofd)infrastructuur en dijklichamen de inzet van sleufl oze technieken de beste keuze. Voor infrastructuur van Rijkswaterstaat recent verschenen ‘Richtlijn Boortechnieken voor Krui- singen’ is daarbij een belangrijk hulpmiddel.


Hoewel er al veel verschillende mogelijkheden zijn, zal voor deze nieuwe uitdagingen nog wel doorontwikkeling van bestaande sleufl oze technie- ken nodig zijn, evenals nieuwe technologie. Voor dit proces is samen optrekken nodig, waarbij vooral helderheid met betrekking tot vraagfor- mulering en (rand)voorwaarden vereist is, zodat de marktpartijen zich daarop kunnen focussen. De verschillende scenario’s die momenteel uitkristalliseren zullen daarbij helpen, maar ook een intensieve dialoog tussen de betrokken partijen is een randvoorwaarde voor succes. Ik zie daarbij grote kansen voor de inzet van sleufl oze technieken.


Johan Bosch Voorzitter NSTT


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48