search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
       ‘Alarmerend? ’ Door Frans Klijn, hoogleraar Adaptive Delta Management aan de TU Delft en senior specialist Beleidsanalyse en Rivierbeheer bij Deltares


Het klonk alarmerend: ‘Basisveiligheid in grensregio Rijn niet overal haalbaar in 2050’ was de kop boven een artikel op WaterForum Online over een recent verschenen onderzoeks- rapport. Kort door de bocht kwam het erop neer dat zwakkere Duitse dijken over dertig jaar in Nederland voor verstromin- gen zouden kunnen zorgen. Hoogleraar Frans Klijn ziet hierin echter geen reden voor paniek, maar een uitnodiging om de Nederlands-Duitse samenwerking te intensiveren.


O


nder de kop ‘Basisveiligheid in grensregio Rijn niet overal haal- baar in 2050’ besteedde Water-


Forum Online ( www.waterforum.net) aandacht aan het uitkomen van een rapport van HKV, gebaseerd op onder- zoek met RHDHV en RWS-WVL. Hoofd- conclusies van dat rapport: 1) voor de grensoverschrijdende dijkringen (Rijn en IJssel en Düffelt-Ooijpolder) zijn de dij- ken in Duitsland zeker zo belangrijk als onze eigen dijken; 2) als de Duitsers in 2025 klaar zijn met hun lopende dijkver- sterking, zijn die dijken tenminste even


44 Nr.5 - 2019 OTAR


betrouwbaar als de Nederlandse; en 3) als onze oosterburen niet net zo op kli- maatverandering en economische groei anticiperen als wij, worden de Duitse dijken in de toekomst mogelijk weer de zwakste plek. Alarmerend? Geenszins. Nieuw? Eigenlijk ook niet. Wat moeten we dan vinden van die studie? Ten eerste: de studie is keurig uitge- voerd en netjes gerapporteerd. Je zou ’m kunnen zien als een afronding van de VNK-studie (Veiligheid Nederland in Kaart). Alleen zijn nu de grensover- schrijdende dijkringen in hun geheel be-


schouwd, in plaats van alleen het Ne- derlandse deel. En dat is waardevol, zeker als 80-90 procent van de dij- ken die onze Ooijpolder beschermen in Duitsland liggen (aan de noordkant van de Rijn is het veel minder, maar één zwakke plek kan allesbepalend zijn). En het is ook waardevol om samen met Duitse collega’s naar hetzelfde gebied te kijken. Want zo krijgen de Duitsers in- zicht in onze risicogebaseerde benade- ring en kunnen wij onze aannames eens toetsen aan inzichten uit een andere ri- sicocultuur.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48