search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
optimalisatie geworden van de drie proefstukken. We hebben ook geke- ken wat er in het buitenland op de markt was. Met name in Duitsland en België zijn er steden met oude stelsels van gemetselde riolen. We zijn onder meer naar Brussel, Keulen, München en Hamburg geweest. Kennis delen is be- langrijk.”


Technieken


Na de uitvoerige vooronderzoeken en consultaties is besloten tot een combi- natie van technieken. De boogconstruc- tie wordt verstevigd met spuitbeton. Het fundament wordt gefixeerd met beto- ninjecties. De binnenkant van het riool krijgt een nieuwe bekleding van poly- meer betondelen die als een puzzel in elkaar klikken. Deze panelen worden op maat gemaakt op basis van een 3D- scan. De verschillende technieken in combinatie met de plek in het centrum van Arnhem en de gebruikte onder- zoeksmethoden leveren een uniek pro- ject op, aldus Gert-Jan Merkx van Kum- pen. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan met een grondradar naar insta- biele grondzones. Na het injecteren is dat opnieuw gedaan, waardoor volgens Merkx een goede vergelijking en moni- toring mogelijk is. Bijzondere ingrepen waren er ook. Onder het station werd bijvoorbeeld een extra flexibele pijp aan


18 Nr.5 - 2019 OTAR


het plafond van het riool gebouwd om het afvoerwater om te leiden. Een bijko- mend voordeel van de gekozen onder- grondse aanpak ten opzichte van gra- ven is de veel lagere uitstoot van het broeikasgas CO2, aldus Merkx.


Aanbesteding De gemeente Arnhem koos Kumpen en Van der Ven na een voorselectie, waar- voor zich vijf partijen hadden gemeld. Merkx: “We moesten voldoen aan al- lerlei geschiktheidseisen, zoals ervaring met werken in een stedelijke omgeving, ervaring met rioolstelsels en gemetselde bogen. Als Belgisch bedrijf hebben we samenwerking gezocht met G. van der Ven uit Brakel om de logistiek en om- geving te managen. Van der Ven creëert bovengronds de omstandigheden waar- bij wij ondergronds kunnen werken.” Een van de vijf partijen die zich meld- den, voldeed volgens Laurentzen niet aan de eisen. Van de vier resterende in- schrijvers trok zich er één terug, waar- na een keuze moest worden gemaakt tussen drie aanbiedingen. Dit gebeurde volgens het principe van EMVI, de Eco- nomisch Meest Voordelige Inschrijving. Naast prijs telden zaken als ervaring, voorgestelde aanpak, risico- en hin- derbeperking zwaar, aldus Laurent- zen. De combinatie Kumpen en Van der Ven kwam als winnaar uit de bus voor


het project, waarvoor de totale kosten 4,6 miljoen euro -inclusief ontwerp en bouwdelen- bedragen.


Voortgang


In oktober 2018 werd begonnen, de re- novatie moet in mei 2020 gereed zijn. De werkzaamheden liggen op schema, de eerste helft van het riool is inmiddels gereed. Merkx: “Voordat we begon- nen hebben we met de gemeente Arn- hem eerst nog wel een optimalisatie- slag gemaakt. Voor de bodem zouden eerst verschillende elementen worden gebruikt, dat is één doorlopend element van polymeerbeton geworden.” Het materieel wordt dagelijks in precies de benodigde hoeveelheden aangele- verd zodat er in het werkgebied geen opslagterrein nodig is, aldus Merkx. Alle delen worden via de krappe inspectie- schachten naar beneden getakeld. Be- neden in het riool worden ze dan op een karretje naar de juiste plek vervoerd. Om de hinder voor de omgeving ver- der te minimaliseren rijden de vracht- wagens met materieel voor zeven uur ’s ochtends, voor de spits. Merkx: “Uit de omgeving hebben we nog geen officiële klachten over hinder gehad.”


Veilig werken Veel aandacht ging- en gaat er uit naar veilig en gezond werken. Merkx: “Bij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48