search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De arbeidsmarkt voor technisch personeel is zonder overdrijven overspannen te noemen en het tekort aan up-to-date vaklieden loopt – ook binnen de infrastructuursector – alleen maar verder op door de steeds verdergaande digitalisering en automatisering. Een zorgelijke ontwikkeling, nu de BV Nederland op tal van punten voor een gigantische maatschappelijke opdracht staat. Een opdracht die alleen met technologie te vervullen is. “Zonder ons gaat het niet lukken om de vervangingsopgave op het gebied van infra, de energietransitie of de hoge duurzaamheidsambities te realiseren”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Tekst: Wilma Schreiber


D


e arbeidsmarkt is krapper dan ooit tevoren. Er is weliswaar een aanzienlijk potentieel be-


schikbaar, maar daar is sprake van een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt. “Onze sector telt zo’n 150.000 mensen, het tekort bedraagt momenteel 20.000 mensen en dat stijgt nog steeds”, aldus Terpstra. Voor de installatiebranche en ook de infrasector is kwantiteit slechts een deel van het probleem. Er is name- lijk ook sprake van een kwalitatief te- kort. “Het arbeidsmarkttekort blijkt een veelkoppig monster. De sector zal heel snel moeten opschalen en naast vmbo- en mbo-opgeleide mensen ook hbo’ers en wo’ers moeten aantrekken met het oog op de ontwikkelingen in ICT en data”, zegt Terpstra. “Sensorontwikke- ling wordt steeds relevanter, net als pre- dictief onderhoud. Objecten bepalen in toenemende mate zelf wanneer onder- houd nodig is. Die ontwikkelingen ver- gen een heel ander type medewerker dan in het verleden.” Daarnaast worden bedrijven steeds meer de regisseur van de techniek. “Het gaat in gebouwen niet langer alleen om het stapelen van ste- nen, het draait meer en meer om de bin- nenkant: de technische infrastructuur en de technische installaties. Je ziet dat grote bouworganisaties nadenken over het verankeren van een technische poot binnen hun bedrijf.”


  En nu de maatschappelijke uitdagin- gen alleen maar groter worden, neemt


“HET ARBEIDSMARKTTEKORT IS EEN VEELKOPPIG MONSTER”


ook het werk enorm toe. “Een goede ontwikkeling is dat Techniek Nederland recentelijk met Rijkswaterstaat en met vastgoedbedrijven samenwerkingsover- eenkomsten heeft afgesloten. De gro- te maatschappelijke vraagstukken ver- gen een andersoortige samenwerking en onze leden zijn graag bereid om na te denken over andere aanbestedings- procedures en manieren om faalkosten te elimineren. Dat doen ze dan niet on- der de vlag van hun afzonderlijke bedrijf, maar non-concurrentieel, uit sectorper- spectief”, verklaart Terpstra, die aan- geeft dat binnen Techniek Nederland samen met leden al mooie innovaties tot stand gebracht zijn. “Neem de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB), die we sa- men met (infra)bedrijven hebben opge- steld. Door het standaardiseren van pro- ductcodes met behulp van digitalisering kunnen we zaken effi ciënter bij de kop pakken. Je moet niet alleen via mensen verbetering willen realiseren, daar is im- mers een groot tekort aan. Daarom is het van belang om ook werkprocessen te innoveren.”


   De komende jaren staat de infrasec- tor een gigantische vervangingsopgave te wachten, zowel ondergronds als bo- vengronds. “Een Italiaans trauma hoe-


ven we niet te vrezen, in Nederland zijn we kwalitatief aanzienlijk verder. Maar om ook in de toekomst droge voeten te houden, te zorgen voor een optimale mobiliteit en de infrastructurele werken up-to-date te houden, moet er onge- loofl ijk veel gebeuren. En dan heb ik het nog niet eens over de vernieuwing op het vlak van infra”, zegt Terpstra. “Heel uitdagend en tegelijkertijd een wen- kend perspectief, om mee te innoveren met wat gevraagd wordt. De koek is zo groot, maar die opgave realiseren met meer mensen, dat lukt niet. Het is een verdelings- en een innovatievraagstuk.”





De krappe arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde: het maakt de technische sec- tor bijzonder aantrekkelijk voor jonge- ren. Immers, iedereen die een technie- kopleiding volgt, heeft gegarandeerd werk en kan rekenen op uitstekende ar- beidsvoorwaarden. “Wij zijn de werkers van de toekomst. Twintig jaar geleden dachten we dat het afgelopen zou zijn met de techniekbranche, nu zijn we de backbone van de economie en de sa- menleving, met nieuwe beroepen”, stelt Terpstra. “Techniek is niet langer old- fashioned maar bepalend voor de toe- komst om een duurzame en circulaire samenleving vorm te geven.” Wat ook


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48