search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Foto: Guus Schoonewille - Deltares campus


Onze wereldwijde klimaatuitdagingen zijn enorm. Dit vraagt om robuuste kennis over water en ondergrond, vanuit een integrale aanpak. Alleen met de beste mensen kunnen we deze uitdagingen aan. Werken bij Deltares betekent bijdragen aan ons motto ‘Enabling Delta Life’, aan veilig en duurzaam leven in delta’s waar ook ter wereld.


Kennis en innovatie


De uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vra- gen om innovatieve oplossingen. Daarom doen we weten- schappelijk onderzoek, bouwen we proefopstellingen, testen in onze Deltagoot en staan met onze laarzen in de modder om te testen in het veld. Zo komen we tot slimme innovaties en bruik- bare oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Zoals de door Deltares ontwikkelde grofzandbarrière. Een technologie die sneller, goedkoper en duurzamer werkt dan de traditionele aan- pak om dijken te verstevigen.


Teamwork Bij Deltares werken we samen in internationale, multidisciplinai- re teams. Niet alleen met collega’s die leidend zijn in hun vakge- bied, maar ook met partners en opdrachtgevers. Collega’s ko- men uit verschillende werelden en disciplines zoals hydrologen, planologen, ecologen, economen en morfologen. Onze kennis maken we bruikbaar voor anderen. We delen die vanuit de over-


26 Nr.5 - 2019 OTAR


tuiging dat werken vanuit ‘dare to share’ kansen biedt om het nóg beter te doen en om van elkaar te leren.


Impact


Ons werk heeft impact op de samenleving. Zo kijken we wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen: welke maatregelen zijn nodig bij het scenario van versnelde zeespiegelstijging? We brengen de gevolgen van cyberaanvallen op waterveiligheid in kaart. En we onderzoeken hoe we de impact van plastic op ons milieu, gezondheid en maatschappij kunnen verminderen. Alle- maal projecten waarmee we zorgen dat delta’s leefbaar en veilig blijven, ook voor generaties na ons!


Jouw ontwikkeling Onze mensen werken en komen van over de hele wereld. Wer- ken voor Deltares betekent werken in een omgeving waarin fl exibiliteit en denkvrijheid wordt aangemoedigd. Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-acti- viteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!


Over Deltares Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innova- ties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden.


Weleens gedacht aan een carrière bij


Deltares? Kijk dan hier voor onze vacatures www.deltares.nl/nl/werken-bij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48