search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
met de huidige vergrijzing, waardoor er veel mensen uitstromen”, verklaart Terpstra, die tevens benadrukt dat het ontzettend belangrijk is om als sector te blijven innoveren. “In de bouw stijgt de arbeidsproductiviteit slechts langzaam en ook de margeontwikkeling is met 0 tot 2 procent niet duurzaam te noemen. Tegelijkertijd worden veel risico’s bij de sector neergelegd. Sociale innovatie is dan ook een belangrijk thema. Je moet niet alleen kijken naar anderen, maar als sector ook zelf innoveren om de pro- ductiviteit te verhogen en faalkosten te verminderen.” Winstmarges van 0 tot 2 procent noemt hij te mager en een be- perking van de investeringsruimte van bedrijven. “Bedrijven moeten zich op een gezonde manier kunnen ontwikke- len. Dat kan alleen als de marges 4 tot 5 procent bedragen. Daar zou het Rijk bij de aanbesteding van grote projec- ten in bijvoorbeeld de infrasector reke- ning mee moeten houden. Dat gaat nu op een aantal plekken niet goed.”


  Andere interessante ontwikkelingen die Terpstra signaleert, is het werven op ba- sis van competenties in plaats van op functies. “Door de huidige ontwikke- lingen eroderen functies heel snel. De skills van morgen en overmorgen pas- sen niet meer in de bestaande functie- huizen. En bedrijven veranderen ook, denk aan projectorganisaties, waardoor banen meer fl uïde worden en in elkaar overlopen.” Daarnaast werven bedrij- ven vaker op basis van hun reputatie in de markt, met name om zij-instromers aan te trekken. “Wat dat betreft worden bedrijven steeds creatiever. Ze gaan in gesprek met zij-instromers en ook met statushouders over het type func- tie – technisch, coördinerend, project-


matig – om dat potentieel nog beter te gebruiken.” En dus trekt Terpstra moe- dig voorwaarts. “De technische sec- tor wordt steeds interessanter, het is de sector van de toekomst. Het is in alle opzichten een kwestie van duwen, trek- ken en sleuren om het huidige tekort aan technisch personeel meer prioriteit te laten krijgen. Daarbij is het belangrijk om de agenda voor beroepsonderwijs vorm te geven. Dat wil ik in mijn lob- by bij bewindslieden helder maken. We moeten geen geld investeren in doodlo- pende routes, maar kiezen voor het tic- ket naar de toekomst.”


  www.technieknederland.nl


“WE MOETEN KIEZEN VOOR HET TICKET NAAR DE TOEKOMST”


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48