search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
 autoweg Parkstad Limburg    


Op zondag 1 september is in Nuth de 26 kilometer lange Buiten- ring Parkstad Limburg (BPL) feestelijk geopend. Met een speci- aal voor de opening geschreven voorstelling is stilgestaan bij het belang van de nieuwe autoweg. Bruggenspecialist ipv Delft ont- wierp alle 39 kunstwerken op de route.


D


e grote belangstelling voor de voorstelling én de opening past bij het bijzondere karakter van de BPL. Niet alleen ging er een lang traject vooraf aan de uiteindelijke uit- voering, ook de betekenis voor de be- reikbaarheid van de regio Parkstad Lim- burg is aanzienlijk. Van de 26 kilometer autoweg werd 12 kilometer nieuw aan- gelegd, de rest betreft bestaande routes die zijn aangepast. De BPL sluit aan op snelwegen in Nederland en Duitsland.


Ontwerp


Op het gehele tracé verrezen de afgelo- pen jaren 39 kunstwerken, een 50 me- ter breed ecoduct en diverse geluidswe- rende voorzieningen. Ipv Delft tekende


42 Nr.5 - 2019 OTAR


daarbij voor ontwerp en uitwerking en bewaakte de kwaliteit tijdens voorberei- ding en uitvoering.


De verscheidenheid aan kunstwerken is groot: viaducten, bruggen, tunnels, spoorkruisingen en ecoducten. Ipv Delft ontwierp ze alle binnen het kader van het provinciaal inpassingsplan en het landschapsontwerp van H+N+S land- schapsarchitecten. Belangrijkste uit- gangspunt: de nieuwe rondweg moet zichtbaar deel uitmaken van het Lim- burgse landschap. Ipv Delft vertaalde die eis naar groene, glooiende taluds langs de route en als contrast juist heel stoere, betonnen kunstwerken. Architect Chris Spierings van ipv Delft


was de afgelopen acht jaar nauw be- trokken bij de BPL. Als projectarchi- tect kent hij alle ins en outs van de bij- na veertig brugontwerpen, maar ook van het proces. “Je begint zo’n grote klus bij het Programma van Eisen Ruim- telijke Kwaliteit. In dit geval een beeld- kwaliteitsplan, opgesteld door H+N+S landschapsarchitecten. Op basis daar- van ga je een ontwerpvisie vormen. Dat was hier een fl inke uitdaging, omdat on- der meer de afmetingen en ligging uit- eenliepen. Daarom hebben we eerst een overkoepelende BPL-identiteit geformu- leerd, die houvast bood in de ontwerp- fase.”


Robuuste viaducten


De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Elk van deze vormfamilies heeft haar eigen kenmerken, maar past ook binnen de overkoepelende identiteit van de Bui- tenring. Hoofdelement van deze identi- teit is een strakke, robuuste randligger die niet verjongt maar de gehele con- structiehoogte laat zien. De steunpun- ten liggen iets terug ten opzichte van de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48