search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Ondergrond  booming’


De N33 over het Eemskanaal bij Delfzijl (foto Ivo Vrancken).


De belangrijkste omwenteling die de Basisregistratie Ondergrond (BRO) teweegbrengt, is de omschakeling van analoge naar digita- le data in de GWW-sector. Op lange termijn leidt de beschikbaar- heid van grote hoeveelheden digitale gegevens van de onder- grond tot reductie van onzekerheden en daarmee het georisico voor projecten. “Een hogere datadichtheid vergroot de ruimtelij- ke betrouwbaarheid van een ondergrondmodel aanzienlijk. Daar- mee zijn ook de effecten van een maatregel op de fysieke leef- omgeving nauwkeuriger te voorspellen. Zo kun je sneller door de MER en verwerf je meer draagvlak omdat de kansen en risico’s van de ondergrond in combinatie met de bovengrondse gegevens transparant, overzichtelijk en toegankelijk worden. Tevens kun je betere beslissingen nemen, beschikbare middelen doelmatig in- zetten en bovendien tijd en geld besparen.”


Tekst:Wilma Schreiber 20 Nr.5 - 2019 OTAR


structuur, Ruimte en Transport (MIRT) en 2 miljard via het Deltafonds (DF/ HWBP). “Dit betreft circa 350 projec- ten, waarbij we met experts door middel van de Value Engineering (VE/VM) sys- tematiek per project beoordeeld hebben met welk percentage de ondergrond bij- draagt aan de projectrisico’s. Voor de gehele projectportefeuille gaat het dan over 3,75 miljard euro”, verklaart Mar- tin Peersmann, als programmamana- ger verantwoordelijk voor de implemen- tatie van de BRO. Doel van de BRO is om met deze centrale informatievoorzie- ning en het verplicht gebruik van de ge- gevens beter inzicht in de onzekerheden van de ondergrond te geven, zodat kan- sen en risico’s voor alle betrokken partij- en duidelijk worden. “Het benutten van kansen resulteert in versnelling en doel- matige inzet van middelen, mitigatie-


V


oor alle infrastructuur is jaarlijks 5 miljard euro beschikbaar via het Meerjarenprogramma Infra-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48