search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
zijn geweest in een andere sector, of de bouw iets voor hen is. De serie moet de kijkers thuis op de bank inspireren om eveneens over te stappen naar de bouw.


Tijdens het programma maakt een kan- didaat twee dagen onder professionele begeleiding kennis met twee verschil- lende beroepen. Deelnemers krijgen bij gebleken geschiktheid een opleidings- traject aangeboden. Dit geldt overigens niet alleen voor de kandidaten uit het tv-programma. Van belang is dat men- sen, of dat nu jongeren zijn of zij-instro- mers, goed opgeleid worden. De web- site www.jegaathetmaken.nl biedt veel informatie over opleidingen en is tevens een kompas voor mensen die ook een overstap willen maken. Zij kunnen zich aanmelden bij een opleidingsbedrijf. Deze bedrijven staan garant voor de scholingskwaliteit en vakbekwaamheid.


Imago sector


Met de campagnes speelt Bouwend Nederland tevens in op imago en beeld- vorming van de sector. Het tv-program- ma toont bijvoorbeeld de veelzijdig- heid van werken in de bouwsector. De bouw heeft immers zowel denkers en doeners nodig. Soms is er sprake van een onjuist beeld van de sector. Men- sen die denken dat je in de bouw al- tijd vieze handen krijgt en buiten aan het werk bent. De bouw en infra biedt veel meer en werk voor iedereen. Daar- naast biedt de sector uitstekende ont- wikkel –en doorgroeimogelijkheden. Dat perspectief wordt in de campagne ook zichtbaar. En bovendien is er veel aan- dacht aan innovaties, de sector is wat dat betreft ook in transitie en de tech- nologische ontwikkelingen gaan steeds harder.


Resultaten en perspectief Gelukkig is er een toename zichtbaar van jongeren die voor de bouw en in- fra kiezen. Op alle onderwijsniveaus is deze positieve trend zichtbaar. Daar- naast worden ook steeds meer mensen aangetrokken. Natuurlijk staan er veel vacatures open (als gevolg van de enor- me productievraag), maar tegelijkertijd zijn er sinds 2008 nog nooit zoveel va- catures ingevuld als in het eerste kwar- taal van dit jaar.


GELUKKIG IS ER EEN TOENAME ZICHTBAAR VAN JONGEREN DIE VOOR DE BOUW EN INFRA KIEZEN.


Het is belangrijk dat de sector het met elkaar blijft doen en creatief op zoek gaan naar mogelijkheden. De schreeuw om mensen is immers groot, de concur- rentie daarmee ook. Soms betekent dat een intensiever traject en meer omscho-


ling, zoals bij mensen die uit een andere branche komen. Dat betekent dat niet alleen bedrijven en opleiders in de kan- didaat investeren, maar ook dat de kan- didaat een investering doet in zichzelf.


INTERVIEW JOCHEN TULP


DIRECTEUR INFRACONSULT BIJ SIERS GROEP


“Eerst zorgen dat je meer, goed personeel hebt, dan word je als bedrijf vanzelf ge- dwongen om op zoek te gaan naar meer werk.” Dat is het motto van Jochen Tulp, directeur Infraconsult bij de Siers Groep in Oldenzaal. Het bedrijf biedt onder- steunende diensten voor het ontwerp en de aanleg van ondergrondse infra.


Als je wil werken, krijg je van Tulp een kans. Zijn doel? “Elke maand hebben


we minstens één instromer.” Volgens hem is zo’n ambitieuze doelstelling de beste strategie.


Zij-instromers “We zijn een grote werkgever in onze regio. Ik vind dat we een verplichting hebben om mensen aan werk te hel- pen bij wie dat lastig gaat. We gaan al- tijd in gesprek – dat kost je maar een uurtje”, vertelt Tulp. “Als het denk- en


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 39


Foto René van den Burg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48