This page contains a Flash digital edition of a book.
Arjan van Weele (consultant en hoogle- raar TUe) en Jenne van der Velde (Rijks- waterstaat).


Omvang van de opgave Iedere opgave begint met de vraag of de omvang van het probleem goed in beeld is. Met andere woorden: weten we om welke kunstwerken het gaat en hebben we inzicht in de onderhouds- toestand van die kunstwerken? De ge- spreksdeelnemers zijn het erover eens dat dat nogal verschilt tussen beheer- ders op verschillende niveaus. Op dit moment ontbreekt een goed totaalover- zicht van bijvoorbeeld de bruggen die voor groot onderhoud of vervanging in aanmerking komen. Exacte aantallen zijn niet bekend, maar Bouwend Neder- land komt met een voorzichtige inschat- ting tot ongeveer 4500 bruggen, die in de periode 2020-2040 vervangen moe- ten worden. Als dat gelijkmatig over 20 jaar wordt verdeeld dan moeten er jaar- lijks 225 bruggen worden vervangen vanaf 2020! Waar deze bruggen liggen en wie de beheerders zijn is nu nog niet exact in beeld. Daarnaast lijkt er bij veel beheerders onvoldoende inzicht in de onderhoudstoestand van de bruggen.


8 Nr.6 - 2018 OTAR


Dit inzicht is van belang om te kunnen bepalen wat de restlevensduur is van een kunstwerk en wanneer het uiterlijk vervangen moet worden. De discussie- partners zijn unaniem: de zorg voor dit inzicht ligt in het algemeen bij de ge- meenten. Joep Rats wijst erop dat daar juist het merendeel van de vervangings- opgave ligt. “Het beheer is lang niet al- tijd op orde”, zo stelt hij. “We weten veel wel, we bouwen en beheren beter dan bij de Morandibrug in Genua, maar we weten ook heel veel niet.”


Complexiteit Technisch gezien wordt de toekomstige brug ook complexer. Minister Van Nieu- wenhuizen heeft gezegd dat we niet al- leen kijken naar het verlengen van de le- vensduur, maar vooral ook inzetten op de toepassing van de nieuwste technie- ken, waarmee toekomstige storingen voorkomen kunnen worden en de in- frastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik. Het toekomstbe- stendig bouwen betekent slimme ICT systemen ontwikkelen en implemente- ren die compatibel zijn, die veilig en cy- ber-secure zijn. Anderzijds betekent het ook duurzaam bouwen. Vanuit het oog-


punt van duurzaamheid moet er ener- gieneutraal en zonder afvalstoffen wor- den ontworpen, het zogeheten circulair bouwen. Een niet te onderschatten en complicerende factor voor de vervan- gingsopgave betreft het functioneren van ons wegenstelsel als netwerk.


Netwerk Het uitgebreide wegenstelsel in Neder- land functioneert, zowel landelijk als re- gionaal, als een netwerk. Het (tijdelijk) beperken van doorstromingscapaciteit door één beheerder leidt tot problemen op het wegvak van een andere beheer- der. Dat betekent dat er vaak meerde- re overheden moeten samenwerken bij de vervangingsopgave. Ook de econo- mische gevolgen van de vervanging van een strategisch object kunnen fors zijn. Denk hierbij aan de recente overlast bij de Merwedebrug of een komende reno- vatie van de Van Brienenoordbruggen. De belasting van ons wegennet op alle niveaus is hoog, waardoor er nauwe- lijks ‘vrije ruimte’ is om de extra capa- citeit als gevolg van een stremming el- ders op te kunnen vangen. Dat betekent dat in regio’s werkzaamheden nauwge- zet afgestemd moeten worden om de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48