This page contains a Flash digital edition of a book.
de kwaliteit van data. Er zijn heel veel data: data die decentrale overheden zelf verzamelen; afkomstig van inspec- ties, van metingen, van verzamelde me- ningen van bewoners en gebruikers. Tel daarbij op de enorme hoeveelheden in- formatie over kosten. Maar ze hebben ook de beschikking over data van ex- terne partijen zoals locatiegegevens die smartphones genereren. Al die data moeten zijn samen te voegen om ze goed te kunnen analyseren. Data moet met elkaar kunnen communiceren. Om dat te kunnen doen, moeten er afspra- ken worden gemaakt hoe data kunnen worden gestandaardiseerd. Verder moe- ten er nog veel vragen worden beant- woord. Van wie zijn bepaalde data? Op welke centrale plek komen alle data sa- men? Wie beheert het vervolgens? Dat zijn de vragen die ook onze opdrachtge- vers ons stellen.”


Wet BGT Voor het standaardiseren van informa- tie is in 2017 de wet BGT (Basisregistra- tie Grootschalige Topografie) van kracht geworden. Deze wet regelt onder meer de digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terrei- nen en spoorlijnen eenduidig zijn vast- gelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, oftewel de volledige de inrichting van de fysieke omgeving, waaronder dus ook de open- bare ruimte. “Op basis van de wet BGT brengen decentrale overheden, los van elkaar, de informatie over de openbare ruimte die zij beheren eenduidig in kaart. Het BGT-niveau is globaal, de beheer- kaarten die daarop voortbouwen bie- den de beheerders de benodigde gede- tailleerde informatie. CROW heeft voor deze beheerkaarten, en de bijbehorende gegevensbestanden, het IMBOR (Infor- matiemodel Beheer Openbare Ruimte) ontwikkeld. Op basis van dit afspra- kenstelsel over de indeling van objecten (assets) in de openbare ruimte en de bij- behorende beheerkenmerken is het mo- gelijk data te rubriceren en te ordenen op basis van parameters zoals kwaliteit, hoeveelheden, typering en kosten. Als dit is gedaan is het mogelijk de verza- melde data toe te passen voor assetma- nagement”, aldus Van Haasteren.


18 Nr.6 - 2018 OTAR


InfraTech 2019: Future Proof Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam zijn gastheren van InfraTech 2019, dat plaatsvindt van 15 tot en met 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. Bouwend Nederland, CROW en de Bouwcampus zijn de strategische partners. InfraTech is hét nationale kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. De beurs staat in 2019 opnieuw in het teken van actuele trends die een belangrijke factor zijn binnen de infrasector. De trends voor InfraTech 2019 zijn: slimme logistiek, duurzame leefomgeving, digitale infrastructuur en ketensa- menwerking.


In een serie van vier artikelen besteden wij aandacht aan deze trends. In deze aflevering: digitale infrastructuur.


Meer informatie: www.infratech.nl


Centrale richtlijnen Efficiënt gebruik maken van alle ken- nis en ervaring. Dat is hoe we dat in Nederland graag doen. En niet voor niets, want dit brengt allerlei voorde- len met zich mee. Neem de richtlijnen die CROW in co-creatie met hun op- drachtgevers en diens opdrachtne- mers formuleert. Van Iperen vertelt dat als decentrale overheden vragen heb- ben, bijvoorbeeld over het beheer van de openbare ruimte, zij aankloppen bij CROW. Als vanaf meerdere kanten de- zelfde signalen doorklinken, gaat CROW aan de slag met het werken aan een op- lossing. Aan het einde van de rit is er dan een kennisproduct, een richtlijn of een systematiek, soms aangevuld met stappenplannen en handboeken met best practices, van waaruit decentra- le overheden gaan werken. “Het voor- deel van één richtlijn of één systema- tiek is dat decentrale overheden op één en dezelfde manier opdrachten kunnen geven aan opdrachtnemers die het on-


derhoud moeten uitvoeren. Ze hoeven daardoor niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Voor opdrachtnemers is het voordeel dat voor welke decentrale overheid zij ook werken, zij op dezelfde manier een opdracht krijgen en op de- zelfde manier een opdracht kunnen uit- voeren. Het is een win-winsituatie voor alle partijen: het levert tijd op en het be- spaart kosten.”


Binnen wettelijke kaders Decentrale overheden hebben niet al- leen budgettaire voordelen van geza- menlijke richtlijnen en systematieken, ze weten zich ook verzekerd dat ze werken binnen de wettelijke kaders. Want een richtlijn of systematiek uit de koker van CROW helpt decentrale overheden niet alleen in de uitvoering van het beheer, maar biedt hen ook de zekerheid dat ze voldoen aan de wettelijke randvoor- waarden. “Onze richtlijnen en systema- tieken ontzorgen onze opdrachtgevers”, zo licht Van Haasteren toe. “Wij creëren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48