This page contains a Flash digital edition of a book.
de decentrale overheden gebruiken zijn veelal gebaseerd op de richtlijnen en beheersystematieken die CROW hier- voor heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld de Wegbeheersystematiek, of de Beeldsys- tematiek Openbare Ruimte.


Bewerken van planningen Dit voorbeeld illustreert de praktijk van alledag van het beheer van de open- bare ruimte zoals dit in Nederland ge- woon is. ‘Het is de bestaande, traditi- onele manier van plannen en begroten van het onderhoud’, zo zegt Ceciel van Iperen, projectmanager assetmanage- ment en beheersystematieken binnen het team openbare ruimte van CROW. “Volgens vaste systemen reageren be- heerders op de omstandigheden en zorgen ervoor dat alles in de openba- re ruimte goed functioneert. Dat is on- derdeel van hun wettelijke zorgplicht. Hiervoor zijn ze ook aansprakelijk.” Ze vertelt dat decentrale overheden een paar jaren geleden aan CROW om ad- vies vroegen of dit niet beter voorbereid, gepland en begroot kan worden. Van Iperen: “Ze vertelden dat het werken volgens de bestaande beheersystema- tieken niet meer goed voldeed, omdat ze voortdurend bezig waren met het be- werken van de planningen. De vraag die ze aan ons stelden was: kunnen we het beheer niet beter organiseren, zodat we onze beheerbudgetten effi ciënter kun- nen inzetten?”


Team deskundigen Met deze vraag ging CROW, dat zich naast vraagstukken over de openba-


DE CRUX VOOR HET BEHEER OP BASIS VAN PROACTIEF ASSETMANAGEMENT IS DE KWALITEIT VAN DATA


re ruimte ook richt op de onderwerpen mobiliteit en verkeer en vervoer, aan de slag. Zoals met elke vraag stelt CROW een team samen met deskundigen uit het werkveld: vertegenwoordigers van decentrale overheden, opdrachtnemers zoals aannemers, beleidsmakers, enzo- voort. Vanuit verschillende invalshoeken bekijkt men wat de mogelijkheden zijn. Coen van Haasteren, projectmanager data development bij CROW, vertelt dat de wetenschap dat decentrale overhe- den al tientallen jaren bergen met data verzamelen de deuren opende om het beheer van de openbare ruimte volgens de principes van assetmanagement te doen. “Tel daarbij op de technische ont- wikkelingen, zoals sensoren die je kunt plaatsen in een vuilnisbak, die zodra deze vol is een seintje geeft dat hij ge- leegd moet worden.”


Onderhoud voorspellen Een vuilnisbak die zelf een seintje geeft dat hij vol is, is natuurlijk ideaal. Je hoeft niet meer een wekelijks rondje te maken langs alle vuilnisbakken, maar je leegt alleen die vuilnisbakken die vol zijn. Dat levert tijd op, en geld. Tijd en geld dat weer aan andere beheertaken kan wor- den besteed. Of neem dat gat in de weg. Zou het niet beter zijn dat het gat helemaal niet zou zijn ontstaan, omdat er informatie was dat de kans groot is


IAMPRO ASSETMANAGEMENT MODEL MAP INSTRUMENTEN Organogram Teambuilding FTE berekening INFORMATIEBEHOEFTE


Inzicht in personele samenstelling, interactieprocessen, AM doelstellingen, ontwerp en structuur van de organisaties, organisatorische context, gedragspatronen


Inzicht in personele samenstelling, interactieprocessen, AM doelstellingen, ontwerp en structuur van de organisaties, organisatorische context, gedragspatronen


Kengetallen werklast per FTE, huidige personele capaciteit, benodigde personele capaciteit, verschil tussen huidige en benodigde personele capaciteit, aanpak voor verschil


Taken/activiteitenoverzicht, persoonlijkheidskenmerken, kennis en kunde per taak, kritische competenties en gedragsindicatoren, bijdrage van medewerker aan organisatie, doelgroepbepaling


Kennisportaal iAMPro Community iAMPro


iAMPro Learning System De assetmanager wegen volgt de CROW Summer School


Taken/activiteitenoverzicht, persoonlijkheidskenmerken, kennis en kunde per taak, kritische competenties en gedragsindicatoren, bijdrage van medewerker aan organisatie, doelgroepbepaling


Taken/activiteitenoverzicht, competentievereisten, personele capaciteit


AM strategie, overicht budgetten, capaciteit, planning en afspraken, persoonlijke ontwikkeling,


Metrokaart


Monitoren taakvolwassenheid AM-organisatie, AM voor dummy’s, Praatplaten AM, AM-game voor assetmanagers, AM-game voor bestuurders


Inzicht in personele samenstelling, interactieprocessen, AM doelstellingen, ontwerp en structuur van de organisaties, organisatorische context, gedragspatronen


ACTIVITEITEN


Bepaal de organisatiestructuur die nodig is om AM strategie, AM doelstellingen en plan(nen) te bereiken en plan en implementeer de benodigde wijzigingen.


Definieer de organisatorische cultuur die nodig is om AM strategie, AM doelstellingen en plan(nen) te bereiken en plan en implementeer de benodigde wijzigingen.


Identificeer de personele capaciteit die nodig is om AM- strategie, AM-doelstellingen en AM-plannen te bereiken.


Specificeer de competentievereisten voor het voorbereiden en uitvoeren van de AM-activiteiten.


Zorg ervoor dat de assetmanagement medewerker de nodige opleiding en ontwikkeling ontvangt.


Opleiding en ontwikkeling Ontwikkel en ondersteun de AM-prestaties van collega's.


Wijs adequaat bevoegde mensen en teams toe aan AM- activiteiten.


Stuur en coördineer de activiteiten van AM teams.


Beleg de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.


Informatiebehoefte uit bovenstaande


Directie toont leiderschap en betrokkenheid door mensen aan te sturen en te ondersteunen bij hun bijdrage aan de assetmanagementorganisatie. Door samenwerking en continu verbeteren tussen de functies van de organisatie te bevorderen.


Personeelsactiviteiten Managementactiviteiten


Taken, Rollen, Verantwoordelijkhe- den, Bevoegdheden


Leiderschap Evaluatiemanagement INSTRUMENTEN


Bestuurlijke Kwaliteitsindex Infrastructuur


Waardemonitor Openbare Ruimte


Auditeren AM-systeem Wijzingenmanagement Legal Roadmap INFORMATIEBEHOEFTE


Beoordeling van geleverde prestaties van AM activiteiten, informatiebehoefte uit AM-strategie


Issue's, relevante ondersteunde gegevens voor bewijsvoering, oorzaak van de issues, activiteiten van het kwaliteitssysteem, eisen aan kwaliteit


Issues, lijst van geleerde lessen, Management van wijzigingen


Identificatie van compliance verplichtingen, compliance risico's, risico-analyse, risico-evaluatie


ACTIVITEITEN


Beoordeel de prestaties van AM-activiteiten tegen AM-strategie en -doelstellingen.


Identificeer de oorzaak van problemen bij kwaliteitsborging en bepaal hoe monitoring en evaluatie plaatsvindt.


Identificeer de geleerde lessen en pas de AM strategie, het beleid en de procedures aan.


Auditeer compliance met relevante wetgeving en normen. MAP Prestatie-evaluatie Procesevaluatie Management van wijzigingen Audits INSTRUMENTEN


CROW Beeldkwaliteit Systematiek


INFORMATIEBEHOEFTE Assetinformatie, beheersystematiek Overzicht van verbeteracties en planning van implementatie Relevante juridische, regelgevende en sociale eisen Risicomatrix Risicoregister


Beheersystematiek Verhardingen


Beheersystematiek Groen Beslissingcriteria, risico-inventarisatie Beslissingcriteria, risico-beoordeling


Inspectie en monitoringgegevens, eisen aan assets, prestatiemanagementstandaarden, areaalinformatie


Thema van benchmark, vergelijkbare organisaties, gegevensverzamelingsmethode, interne en externe gegevens van het thema, prestatie-analyse,


Kaders voor uitvoering


Beleidsmonitoring / Monitoring effecten


Meldingen- en storingsanalyse Wijzingenmanagement Monitoren van beleving


De enquete wijst uit dat de bewonerstevredenheid met de geleverde beeldkwaliteit van de openbare ruimte niet voldoet aan de gestelde eisen


Issue's, relevante ondersteunde gegevens voor bewijsvoering, oorzaak van de fouten of incidenten


Management van wijzigingen ACTIVITEITEN


Inspecteer de assets en beoordeel of de kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen.


Controleer en analyseer de voortgang, impact en effectiviteit van verbeteringsacties en leg dit vast.


Identificeer en monitor verandering in relevante juridische, regelgevende en sociale eisen.


Identificeer en beoordeel risico's die voortvloeien uit AM- activiteiten.


Analyseer maatregelen en methoden om geïdentificeerde risico's te beheersen.


Analsyeer de prestaties en de capaciteit van de assets tegen de huidige eisen om het potentieel voor verbetering te identificeren.


Benchmark met vergelijkbare organisaties op kosten en effectiviteit om te bepalen of de geleverde kwaliteit in voldoende mate bijdraagt aan de AM-doelstellingen.


Monitor en analyseer de effectiviteit van de uitvoering van levensduurverlengende, sloop, verwijdering en risicobeheersingsactiviteiten.


Beoordeel de conditie en prestatie van de assetgroep tegen AM strategie en doelstellingen.


Onderzoek de oorzaak van asset- of systeemfouten of incidenten.


Identificeer verbeteringen die nodig zijn voor werkpraktijken en procedures.


Onderzoek de waardering van de openbare ruimte / infrastructuur door de gebruikers (en evalueer dit ..).


Prestatieanalyse Meerjarenonderhoudsplanning Uitvoeringsanalyse Beleidsanalyse Klachten en incidentenanalyse Management van wijzigingen Tevredenheidsonderzoek INSTRUMENTEN Assetplan Vergunningenloket Normkostenmodel Voorraadbeheersysteem Monitoren Beeldkwaliteit Inzicht in vergunningenprocedure Assetplan, normkosten


Informatie uit AM-strategie, onderhoudsbehoefte, beslissingscriteria, programma van eisen, decompositie


Historische gegevens, normen, prestatiestandaarden Risicoanalyse, organogram, procesinformatie INFORMATIEBEHOEFTE ACTIVITEITEN


Opstellen jaarkalender en plannen van de voorgenomen werkzaamheden.


Regelen en managen van de benodigde vergunningen voor uitvoeringswerkzaamheden.


Bugetteer voor alle goederen, diensten en werken hoeveel geld nodig is voor de uitvoering hiervan.


Specificeer aan de hand van gestelde eisen of voorraad van onderdelen noodzakelijk is, leg deze voorraad aan en beheer deze.


Beoordeel de beeldkwaliteit en de technische kwaliteit van de assets en beoordeel de prestaties.


Benoem een verantwoordelijke in het geval van onvoorziene (nood)situaties en beschrijf de procedure die gevolgd moet worden als deze situatie optreed.


Uitvoeren werk. Kaders voor uitvoering, programma van eisen


Opleverdossier: as-build gegevens, inspectiegegevens, beschrijving van het werk, berekeningen, revisiebescheiden


ILS (Informatie Levering Specificatie)


Informatiebehoefte uit opgeleverd werk


Zorg voor correcte uitvoering van AM-activiteiten, conform de specificaties.


Onderneem de ingebruikname van assets mits van belang, en waar nodig de overdracht van assets aan anderen.


Draag informatie over van het project naar het beheer en sluit de boekhouding.


MAP Werkplanning Vergunningen Werkbudgetten Voorraadbeheer Prestatiebeoordeling Noodplannen en calamiteiten


Uitvoering Toezicht


In gebruikname Contract en contractbeheersing Oplevering en verantwoording Planning AM-activiteiten MAP ACTIVITEITEN


Uitwerking van de plannen en beheerstrategieën voor de korte termijn op operationeel niveau.


Specificeer de operationele activiteiten en projecten die nodig zijn om de AM-strategie te bereiken.


Optimaliseer de AM-activiteiten tussen de assetgroepen aan de hand van levensduurkosten.


Onderhoudsbegroting Aanleveren van de begroting voor structurerele en incidentele activiteiten per vakdiscipline. Programma van eisen Specificeer eisen voor te leveren producten en diensten. Kaders voor uitvoering Formuleer kaders voor de uitvoering van de activiteiten. Risico inventarisatie Stel plannen op voor ongewenste gebeurtenissen als incidenten en noodgevallen.


Identificeer en specificeer de juiste contractvormen, voorwaarden en voorwaarden voor het behalen van de AM- strategie, AM-doelstellingen en -plan(nen).


Bepaal welke AM gegevens en informatie nodig zijn om assets over te dragen naar operationeel gebruik.


INFORMATIEBEHOEFTE AM strategie, AM-plannen


Informatiebehoefte uit programma AM-activiteiten, kort- cyclische planning, gedetailleerde activiteiten beschrijving


Verwachte levensduur per asset, kostenkengetallen, inspectiegegevens, netto contante waarde


AM-activiteiten. budgetten Programma van eisen Eisen en wensen vanuit belangengroepen


Risico-inventarisatie, historische gegevens van ongewenste gebeurtenissen, wet- en regelgeving


Inkoopvoorwaarden, modelcontracten, informatiebehoefte uit AM-strategie en AM-beleid


INSTRUMENTEN Referentie AJP


Levensduurverlengend onderhoud


LLC-raming


Vuistregels budgettering onderhoud OR / Infra


KES (KlantEisen Specificatie)


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Risicomanagement AM-contracten / UAV AM Bouwtekeningen, processchema's, electrische aansluitingen etc. Goed opdrachtgeverschap


Keuzecontracttool ProContract


Meerjarenbegroting Inspectie & monitoren Scenario's MENS & ORGANISATIE Risico-analyse Assetoverzicht per discipline Beoordeel aan de hand van instandhoudingsinspecties, onderhoudshistorie en kengetallen de kwaliteit van de assets.


Ontwikkel scenario's die de AM doelstellingen en strategie ondersteunen


Stel een scenario vast aan de hand van vastgestelde beslissingscriteria.


Monitoringsstrategie Bepaal hoe de inzet van monitoring nu en in de toekomst structureel kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.


Stel voor de ontwikkelscenario's een meerjarenplanning en meerjarenonderhoudsbudget op.


Specificeer functionaliteit en levensduurvereisten voor alle soorten belangrijke assets en doe dit meteen in je beheersysteem.


Voorspel aan de hand van historische gegevens en tools de kosten van maatregelen om het vereiste kwaliteitsniveau te bereiken.


Meerjareninvesteringsplannning Dit betreft incidentele, grootschalige investeringen. Denk aan vervangingen, reconstructies en nieuwbouw. Programma AM-activiteiten Vertaal het vastgestelde scenario naar een programma AM- activiteiten. Communicatie en participatie Zorg ervoor dat belanghebbenden in het ontwikkelingsproces zo nodig betrokken zijn. Integrale onderhoudsplanning Stel een integrale onderhoudsplanning op waarbij gezocht wordt naar optimalisatiemogelijkheden. Inspectiegegevens, onderhoudshistorie, kostenkengetallen


Inspectiegegevens, onderhoudshistorie, kostenkengetallen, begrotingseisen


Informatiebehoefte uit afwegingskader


Informatiebehoefte uit afwegingskader, normen & richtlijnen, AM-Beleid


Informatiebehoefte uit scenario-ontwikkeling


Eisen en wensen van assets/assetgroepen, technische, economische, gebruikslevensduur, trends en ontwikkelingen


Historische gegevens, Kostenkengetallen, informatiebehoefte uit AM-beleid


Beschikbaar budget, MJOP, informatie uit projecten Vastgestelde scenario’s


Belangrijkste belangengroepen, behoeften en verwachtingen, doel van betrokkenheid, wijze van betrokkenheid, informatiebehoefte, wijze van communicatie


Alle AM-plannen


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Afweging kosten - prestaties - risico's. Value Engineering


CROW Beeldkwaliteit Systematiek


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Levenscyclusmanagement


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Burger en beheerparticipatie Tafel Openbare Ruimte Data standaardiseren Professioneel assetmanagement


Opdrachtgever: Auteurs:


Versie: Datum: Status:


CROW


Jielis van Schijndel (DON Bureau) Lennert van Dien (Royal HaskoningDHV) 1.0


6 mei 2018 Definitief


Ook dat klinkt ideaal. Meteen maar mee beginnen, zou menigeen zeggen. Maar zo eenvoudig is dat niet, zegt Van Haas- teren. “De crux voor het beheer op ba- sis van proactief assetmanagement is


Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 17 MAP Normen en richtlijnen Bepaal welke kennisstandaarden relevant zijn om de beheerstrategie te bepalen.


Bepaal welke procedure nodig is om de assetmanagementstrategie te wijzigen en hoe en wanneer evaluatie plaatsvindt.


Communicatie en participatie Bepaal hoe interne en externe communicatie moet verlopen die relevant is voor de assets. MAP AM Strategie INFORMATIE ACTIVITEITEN


Aan de hand van het belang (het risicoprofiel) van de assets bepalen hoe je gaat onderhouden, uitvoeren, aanbesteden, vervangen, bedienen, dienstverlenen en omgaan met calamiteiten.


Technische ontwikkelingen Beoordeel welke (technische) ontwikkelingen van belang zijn en bepaal welke kansen en risico's dit biedt voor de assets. Wettelijke kaders Definieer aan welke wettelijke-, technische- en functionele eisen de assets moeten voldoen. Beleidskaders Leid uit het beleid af aan welk kwaliteisniveauveau en welke technische veiligheidseisen de assets moeten voldoen. Besluitingsvormingproces


Belangrijkste belangengroepen, behoeften en verwachtingen, doel van betrokkenheid, wijze van betrokkenheid, informatiebehoefte, wijze van communicatie


INFORMATIEBEHOEFTE Informatiebehoefte uit afwegingskader


Areaalgegevens, inzage in (technische) ontwikkelingen op het gebied van assets


Eisen op het gebied van wet en regelgeving, techniek en functie, relevante normen en kennisstandaarden


Informatiebehoefte uit AM-beleid, technische eisen


De CROW Beeldkwaliteitssystematiek faciliteert bij het opstellen van scenario's. Voor het bepalen van maatregelen wordt de CROW Wegbeheersystematiek gebruikt.


Legal Roadmap


Beheersystematiek Openbare Ruimte


Beheersystematiek Verhardingen


Beheersystematiek Groen


Beheersystematiek Kunstwerken


Burger- en beheerparticipatie Afwegingskader MAP Formatie Context Definieer de omgevingsfactoren en trends waar de AM-strategie rekening mee moet houden. Cultuur Capaciteitsontwikkeling Belanghebbenden Competentieontwikkeling


Definieer de belangengroepen en de context waar het AM- beleid rekening moet houden.


Definieer de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden waar het AM-beleid rekening mee moet houden.


Bepaal wat de impact kan zijn van de AM doelstellingen. ambities en strategiën voor alle belanghebbenden.


Trends en ontwikkelingen Inventariseer trends en ontwikkelingen die invloed (gaan) hebben op het managen van de assets.


Bepaal welke kansen en risico's van invloed zijn op het AM-beleid en stel op basis hiervan beslissingscriteria voor assetmanagementbeslissingen op.


ACTIVITEITEN Scope Documenteer de organisatiedoelsellingen en documenteer de onderwerpen waar assetmanagement betrekking op heeft. AM-beleid Definieer het AM-beleid op basis van de AM-doelstellingen. INFORMATIEBEHOEFTE Organisatiedoelstellingen Informatie uit de processtap Beleid & Strategie


Missie, visie en bedrijfswaarden Demografische, Sociaal Culturele, Economische, Technologische, Ecologische en Politiek-juridische factoren, trends en ontwikkelingen, effect op assetmanagement doelstellingen


Belangrijkste belangengroepen en krachtenveld Behoeften en verwachtingen van belanghebbenden


Uitgangspunten en AM-strategie, kwantificering van gevolgen van beleid voor belanghebbenden, impact en acties


Inzage in (technische) ontwikkelingen op het gebied van assets


Kansen en risico's op de organisatie, verbetermogelijkheden en acties, beslissingscriteria, risicobereidheid


Organisatiewaarden(matrix)


Waardecreatie met Openbare Ruimte


Assetmanagement Doelstellingen Definieer de AM doelstellingen en ambities met passende KPI's voor borging en herleidbaarheid. Prestatiemanagement Stel vast hoe en met welke frequentie de organisatie de doelstellingen meet en hoe bijsturing wordt geregeld. Asset overzicht totaal Benoem op welke assets het assetmanagementsysteem betrekking heeft. Aanpak assetmanagement


Bepaal de uitgangspunten voor de aanpak van assetmanagement in de organisatie.


Vertaling van organisatiedoelstellingen naar assetmanagement doelstellingen, belangrijkste indicator per doelstelling


Planningscyclus, KPI's (Statische) areaalgegevens,


Organisatiedoelstellingen., assetmanegement plannen en processen


Line of Sight Benchmark beheerprestaties Beheersystemen


CROW Assetmanagement Model


Menukaart AM-ambities Expertise centrum


Contextanalyse, stakeholderanalyse, krachtenveldanalyse, SWOT analyse


Stakeholderanalyse Ketensamenwerking Stakeholderanalyse INSTRUMENTEN


Coen van Haasteren


Ceciel van Iperen


dat er op die plek een gat zou kunnen ontstaan? “Er zijn enorm veel data be- schikbaar die een gat in de weg op een bepaalde plek zouden kunnen voorspel- len”, vertelt van Haasteren. “Data over de verkeersintensiteit op die bepaalde weg, data van weersomstandigheden, noem maar op. Door al deze data te combineren, te analyseren en uit te wis- selen zou je het gat in de weg min of meer kunnen voorspellen zodat in een eerder stadium de weg opnieuw wordt verhard. Bijvoorbeeld op het moment dat de weg toch kort moet worden af- gesloten vanwege andere werkzaamhe- den. Alles perfect op elkaar afgestemd, met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers van die weg.”


Essentie assetmanagement Terwijl Van Haasteren dit vertelt, knikt zijn collega Van Iperen bedachtzaam met hem mee. “Dat is de essentie van assetmanagement”,


zo vult ze aan. INSTRUMENTEN


Beheersystematiek Openbare Ruimte


“Dat je als beheerder op precies de juis- te momenten over precies de juiste in- formatie beschikt om precies de juiste beslissingen te nemen. Met als gevolg dat de kosten van het onderhoud per- fect in balans zijn met het maximaal in- perken van de risico’s en het optimali- seren van de prestaties van de assets, zodat de gebruikers van deze assets optimaal tevreden zijn.”


STARTNOTITIE STRATEGISCH ASSETMANAGEMENTPLAN (SAMP)


ASSETMANAGEMENTPLANNEN


ASSETPLANNEN PROJECTPLANNEN


OPLEVERDOSSIER


MONITORINGSRAPPORTAGES


EVALUATIE RAPPORTAGES


HRM PLAN(NEN), STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48