This page contains a Flash digital edition of a book.
het daglicht. Op dit platform vinden op- drachtnemers, sloopbedrijven en parti- culieren allerlei informatie over circulair slopen. “De website heeft een drieledig doel”, zo licht Zoontjes toe. “Het eer- ste doel is het ontsluiten van kennis met breed- en diepgaande informatie over alles wat te maken heeft met circulair slopen. Het tweede doel is projecten la- ten zien van circulair slopen met best cases uit de praktijk. Deze twee doe- len hebben nadrukkelijk de intentie om veel vragen over circulair slopen te be- antwoorden, de feiten te staven en de fabels te ontkrachten. Het derde doel is het bevorderen van de markt van ma- terialen die vrijkomen tijdens het circu- lair slopen. Dit doen we door middel van een soort marktplaats. Aanbieders van materialen en potentiële afnemers vin- den elkaar hier.”


de wedergeboorte van een gebouw. “Wat je steeds meer ziet, is dat gebou- wen helemaal worden gestript totdat al- leen nog het betonnen karkas overeind blijft staan. Van daaruit worden de ge- bouwen weer helemaal opnieuw CO2- neutraal opgebouwd volgens de laat- ste normen. Voor dezelfde functie of voor een nieuwe functie, zoals een fa- briekspand ombouwen tot een stu- dentenflat. Om deze processen in de toekomst nog beter te kunnen facilite- ren lijkt het ons goed onze kennis in te brengen bij de geboorte of hergeboor- te van gebouwen. Een gebouw wordt daarmee in feite een geheel recyclebaar product.”


Omslag in denken


Een van de obstakels die sloopaanne- mers in de praktijk tegengekomen is dat opdrachtgevers – zoals gemeentes, wo- ningcorporaties, industrieën, vastgoed- bedrijven en schoolstichtingen – lage budgetten voor sloopwerkzaamheden beschikbaar stellen. “Om goed circulair te slopen. zoals ik zojuist ook aangaf, is meer tijd nodig. En dus ook meer geld. Daarom is ook een omslag in het den- ken nodig bij opdrachtgevers. Met an- dere woorden: slopen zou een integraal onderdeel moeten zijn van het bouw- proces. Alleen dan is circulair slopen in optima forma mogelijk.”


Materiaalkennis Dat sloopbedrijven goede sparringpart- ners zijn voor andere bedrijven in de bouwketen komt doordat zij zijn gespe- cialiseerd in het uit elkaar halen van de verschillende materialen die in het ge- bouw aanwezig zijn, hoe gedetailleerd dat ook is. Materiaalkennis en het de- monteren van materialen zijn dan ook belangrijke onderdelen bij de opleidin- gen die sloopmedewerkers krijgen. “In Nederland zijn twee gespecialiseerde opleidingen voor sloopmedewerkers”, vertelt Zoontjes. “Twee ROC’s, in Hoog- eveen en Heerhugowaard, verzorgen MBO 2-opleidingen waar deze kennis aan bod komt. Verder is er veel kennis over materiaalkunde aanwezig bij de TU’s in Delft en Eindhoven. Verder zijn in ons werkgebied adviesbureaus actief die veel kennis ontsluiten en waarmee wij vanuit VERAS ook contact hebben; zij vervullen immers vaak een intermedi- aire rol tussen opdrachtgevers en sloop- bedrijven. Tot slot zijn er nieuwe initia- tieven zoals het Madaster en Stichting Nationaal Bouwpaspoort die ook veel kennis ontsluiten voor de bouwketen.”


Website over circulair slopen Om bij te dragen aan de kennis over materialen en hoe deze zijn te monte- ren en demonteren doet ook VERAS een duit in het zakje. De website alles- overcirculairslopen.nl ziet binnenkort


Gevaarlijke stoffen Het is duidelijk, de wereld van het cir- culair slopen is volop in beweging. Het- zelfde geldt voor de activiteiten van branchevereniging VERAS. “Er zijn voortdurend ontwikkelingen met be- trekking tot regelgeving voor het bevor- deren van gezond en veilig werken in onze branche”, vertelt Zoontjes. “As- best ligt natuurlijk altijd al onder een vergrootglas, maar ook andere gevaar- lijke stoffen kunnen vrijkomen tijdens sloopwerkzaamheden. Denk aan PCB’s, isolatiematerialen, keramisch wol en zware metalen. Hierover is minder regel- geving. Daarom proberen wij deze stof- fen proactief beter in kaart te brengen. Zo doen wij op dit moment onderzoek naar welke stoffen vrijkomen tijdens het circulair slopen. Vervolgens willen we komen met aanbevelingen en oplos- singen die het vrijkomen van schadelij- ke stoffen voorkomen. Dit zou zo maar tot gevolg kunnen hebben dat we in een vroegtijdig stadium de goede stoffen moeten gaan scheiden van de gevaarlij- ke stoffen. Dat zal van invloed zijn op de werkwijze van circulair slopen. Uiteraard gaan we onze branche en andere be- trokkenen zoals onze opdrachtgevers, hierover informeren, onder meer via de nieu- we website allesovercirculairslopen.nl, die actief is vanaf 14 november.”


Meer informatie:


www.sloopaannemers.nl Nr.6 - 2018 OTAR


O Nr.6 - 2018TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48