This page contains a Flash digital edition of a book.
IJsselmeergebied DRS. JAN YBEMA


Regiomanager van HISWA, Ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport


“De watersport is met een jaarlijkse omzet van zeshonderdmiljoen euro veruit de belangrijkste economische factor in het IJsselmeergebied. Het is een relevante tak van de Nederlandse economie, dus we hebben voldoende recht van spreken.”


“Rondom het IJsselmeergebied bevin- den zich ruim tweeëndertigduizend lig- plaatsen en allerlei aanverwante water- sportbedrijven zoals jachtmakelaardij, jachtbouw, refi t enzovoort en dan tel ik de horeca en middenstand die hiervan afhankelijk zijn niet eens mee. Als je dus voor de brug staat te wachten geeft dit een ander perspectief.”


“Vanuit dit economische belang letten wij goed op wat er in dit gebied gebeurt. We begrijpen dat Rijkswaterstaat met een flexibel waterpeil wil inspelen op de veranderende weersomstandighe- den, de behoefte aan zoet water en ex- tra natuurbeheer. Een fl exibel peilbeheer betekent dat het waterpeil in het IJssel- meergebied in het zomerseizoen een decimeter lager kan uitkomen dan nu het geval is. Voor de natuur was het be- langrijk om deze peilverlaging ieder jaar al vanaf medio augustus in te voeren en dat is midden in het vaarseizoen.”


“Omdat de pleziervaartuigen de afge- lopen decennia steeds groter zijn ge- worden – een schip van tien/elf meter


steekt al zo’n twee meter diep – bete- kent dat circa 20% van de schepen in ondiepere vaargeulen gaat vastlopen. Daarom hebben we ons samen met de gemeenten ervoor sterk gemaakt dat RWS een reservering maakt om eerst te gaan baggeren en dan pas gaat ´spelen´ met het peil. Dit ging echter niet zonder slag of stoot.”


“Na drie jaar van intensief overleggen hebben we het Ministerie/RWS weten te overtuigen om 12.1 miljoen te reserve- ren voor extra baggerwerken. Dus eerst de vaargeulen en jachthavens extra op diepte te brengen en dan pas het peil- besluit invoeren. In de sfeer van pro- en contra kan ik aangeven dat ook de wa- tersport belang heeft bij een natuur die fl oreert. Wanneer de overheid echter al- leen het natuurbelang meeweegt, is dat zoiets als varen met een blinddoek op en hopen dat het goed gaat. Alleen een integrale benadering van dit soort maat- regelen biedt dan het juiste perspectief. Het is nu zaak dat RWS ons snel gaat betrekken bij de uitvoering van deze 12.1 miljoen aan extra baggerwerken. Afspraak is afspraak!”


“Terugkijkend zien we dat de huidige diepgang van veel vaarwegen voor ple- ziervaartuigen feitelijk al vele jaren aan de krappe kant is. Ook de ongebreidel- de groei van waterplanten in het Mar- kermeer is iets wat ons ernstig zorgen baart. Tel daarbij op dat de schepen nog


CONTRA


steeds in lengte en diepgang toenemen en je hebt een dubbel probleem. Dit ver- eist een proactieve overheid die ade- quaat handelt en de economische be- langen goed meeweegt. Net zoals ook snelwegen continu worden aangepast aan de vraag. We rijden tenslotte ook niet meer op karrensporen.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.6 - 2018 OTAR


O Nr.6 - 2018TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48