This page contains a Flash digital edition of a book.
hiermee draagvlak in de sector en ver- lenen richtlijnen en systematieken auto- riteit.” Zijn collega Van Iperen vult aan: “Decentrale overheden hebben de zorg- plicht dat de openbare ruimte, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, veilig is. Als er ergens een ongeluk gebeurt, zal een rechter altijd onderzoeken of het onder- houd aan een bepaalde asset is uitge- voerd volgens de CROW-richtlijnen en systematieken. Afwijken mag altijd, als dat maar goed onderbouwd gebeurt. Onze richtlijnen bieden onze opdracht- gevers dus een bepaalde zekerheid.”


Twee systemen Decentrale overheden willen vanwege deze zekerheden niet in het wilde weg gaan experimenteren met data en de oude, vertrouwde richtlijnen en syste- matieken loslaten. Volgens Van Haaste- ren is dat ook verstandig. In zijn ogen is het aan te bevelen de vertrouwde werk- wijzen te blijven toepassen en daar- naast een tweede systeem op te tuigen, gebaseerd op data, wat weer het onder- houd op basis van assetmanagement mogelijk maakt. “Voor het verwezenlij- ken van een beheersysteem volgens as- setmanagement moet het standaardise- ren van data verder worden ontwikkeld. Het zou overigens best zo kunnen zijn dat we moeten kijken naar een andere manier van data verzamelen dan hoe het nu gebeurt. Bijvoorbeeld hoe we ri- sico’s nog beter kunnen inperken door het gebruik van data.”


Uit comfortzone Van Haasteren benadrukt dat werken met data om een andere manier van denken vraagt. “Als organisatie moet je uit je comfortzone durven stappen. Dan kom je er misschien achter dat er een parameter is waarover je nog hele- maal geen data verzamelt; een parame- ter die een veel grotere invloed heeft op de werkprocessen dan je ooit hebt kun- nen voorzien. Ook is het mogelijk dat als je op big data allerlei logaritmes loslaat, daar iets heel anders uitkomt dan je had verwacht. Daar moet je dan ook echt over nadenken, want kennelijk is er een relatie, maar die begrijp je op dat mo- ment nog niet.”


Processtappen in model Een ander punt dat aandacht verdient is dat decentrale overheden voor het uit- voeren van het beheer volgens asset- management hun interne organisaties anders moeten inrichten. Dit is voor- al nodig om de werkprocessen, en de daarmee gepaard gaande begrotingen, van het uit te voeren beheer optimaal op elkaar af te stemmen. Om decentrale overheden hierbij te ondersteunen heeft CROW onlangs het iAMPro-Assetma- nagementmodel ontwikkeld. “Dit is een soort checklist voor beherende organi- saties, waarbij ze zes processtappen doorlopen”, aldus Van Iperen. Meer informatie is te vinden op www.iampro-portaal.nl.


Stap voor stap Van Iperen vertelt dat dit proces begint met het vaststellen van de strategie en de doelstellingen door vragen te beant- woorden zoals: wat is eigenlijk het doel van een bepaalde weg? Hoe hoog is de prioriteit daar iets aan te doen? “Zo kun je vaststellen dat een landweg buiten de bebouwde kom technisch niet perfect hoeft te zijn, maar een belangrijke door- gangsweg in het centrum wel”, zegt ze. “Je legt dus vast hoe een bepaalde as- set moet functioneren. Pas dan weet je hoe je het moet onderhouden. Verder is het belangrijk hoe je de prestaties van assets en de risico’s en kosten goed te- gen elkaar afweegt. Want je moet uit- eindelijk keuzes maken. Vervolgens zet je de vervolgstappen die steeds dieper de organisatie ingaan. Van planningen – Wanneer moet ik een renovatie plan- nen? Wanneer moet ik onderhoud in- plannen? Hoe reageer ik op storingen? – tot het punt dat de uitvoerders van het beheer precies weten waar ze aan toe zijn. Alles is er uiteindelijk op gericht het onderhoud een stap voor te zijn”, aldus Van Iperen. Van Haasteren tot besluit: “Maar wel alles stap voor stap, want de grootste valkuil is op te veel terreinen tegelijkertijd te veel grote stappen willen zetten. Daarvoor is deze transitie een- voudigweg te complex.”


adv-IFT2019-178,5x67,5mm-02.indd 1


Nr.6 - 2018 OTAR 12-6-2018 15:29:31 O Nr.6 - 2018TAR


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48