This page contains a Flash digital edition of a book.
pjes gaan werken. Het directe contact heeft ons geholpen om open eindjes in de technische specificatie met elkaar te dichten, af te stemmen met stake- holders en daarmee ook de aanbeste- dingsplanning te halen. In de Dialoogfa- se zijn meer dan 300 technische vragen door ons team beantwoord en direct af- gestemd met Rijkswaterstaat. Dit is niet mogelijk op afstand. In de huidige fase is ons team volledig geïntegreerd met het team van RWS.”


Voor een goede werkrelatie is het leve- ren van goede kwaliteit en deskundig, betrouwbaar advies het meest bepalend. Mediati: “Dit houdt in initiatief nemen, re- gelmatig afstemmen en ‘gewoon’ je werk goed doen. Harder lopen als het nodig is, en vroegtijdig toetsen van verwachtingen van het resultaat. Voor A16 Rotterdam hebben we, ondanks de krappe planning, voorgesteld om in de voorbereiding tech- nische specifi caties een paar stappen te- rug te zetten en deels opnieuw te doen. Dit kostte wel meer inspanning, maar le- verde uiteindelijk een beter contract op. De kruising met de HSL was een grote uitdaging. De risico’s van de invloed van het zandlichaam op het spoor, waarvoor minimale verplaatsing mogelijk was, wa- ren nog onvoldoende onderzocht. De technische uitwerking in combinatie met de afstemming met ProRail en Rijkswa- terstaat heeft geleid tot meer concrete ei- sen. Verder hebben we complexe herbe- rekeningen uitgevoerd van de bestaande kunstwerken in het Terbregseplein. Ook hier hebben wij ervaren dat deze advie- zen zonder goede en regelmatige afstem- ming over de verwachting van het eindre- sultaat de werkrelatie onder druk kunnen zetten.”


Flexibel en slagvaardig Een flexibele houding is een absolute vereiste voor een project als de A16, al- dus Giorgio Mediati. “Zo hebben we on- der meer in onze aanbieding een post ‘onvoorzien’ opgenomen. Deze post be- nutten we voor aanvullende werkzaam- heden, die niet tot de scope van de op- dracht horen. Zo kan een vraag snel worden opgepakt. Dit vergroot onze slagvaardigheid. Maandelijks hebben we een voortgangsoverleg om de ge- maakte afspraken te monitoren en waar nodig bij te sturen.”


EEN FLEXIBELE HOUDING IS EEN ABSOLUTE VEREISTE BIJ EEN PROJECT ALS DE A16


RWS over samenwerking Arup


Stefan van der Voorn is contractmanager vanuit Rijkswaterstaat voor A16 Rotterdam. “Voor Rijkswaterstaat was het ook een zoektocht bij het contracteren van een ‘Team Techniek’. Aan de ene kant laat je een deel van het advieswerk los, maar aan de andere kant verwacht je wel dat de adviseur meedoet en onderdeel uitmaakt van het team van Rijkswaterstaat.” Stefan is erg tevre- den over de samenwerking met het team van Arup. De aanwezigheid en flexibiliteit van de advi- seurs zijn belangrijke succesfactoren hierin. “Dit is niet direct in een contract te gieten, en gaat ook om de mensen waarmee je werkt. Zo zorgen de korte lijnen ervoor dat je elkaar goed leert kennen en er begrip ontstaat over ieders standpunt en belangen. Ook als het even niet lekker loopt en kunnen we het in goede sfeer oplossen.”


Giorgio Mediati


Wereldwijd netwerk Arup “Wereldwijd werkt Arup aan veel projec- ten met eenzelfde multidisciplinair ka- rakter als de A16. Ons wereldwijde net- werk van specialisten hebben we ook ingezet voor de A16. Bij de Project Start Up heeft een tunnelspecialist een pre- sentatie gehouden over de Fehmarnbelt, een tunnel met een vierbaans snelweg en dubbel spoor tussen Denemarken en Duitsland, om kennis te delen. Zo be- trekken we internationale expertise bij het project. Onze tunnelspecialist heeft


vervolgens de bouwfasering van de tun- nel getoetst. In de aanbestedingsfase voor de toetsing van ontwerpoplossin- gen is gebruik gemaakt van het ‘Skills Network’ van Arup. Dit is een internati- onaal platform voor de meest uiteenlo- pende technische vraagstukken. Dank- zij dit netwerk konden uit vergelijkbare internationale projecten van minder ge- bruikelijke bouwmethoden bij de krui- sing van de tunnel met de A16 snel de bijbehorende kansen en risico’s in kaart worden gebracht.


De samenwerking met alle betrokkenen lopen als een rode draad door dit ver- haal. Het geeft eens te meer aan hoe be- langrijk een goede relatie is in het suc- cesvol opleveren van een project. Het is ook een uitnodiging aan iedereen in de gebouwde omgeving om die samen- werking als essentieel te blijven zien om kwaliteit te garanderen en de veiligheid van onze infrastructuur te borgen.”


Meer informatie: www.arup.com


Nr.6 - 2018 OTAR OTAR Nr.6 - 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48