This page contains a Flash digital edition of a book.
Rondetafelgesprek Een rondetafelgesprek is een open gesprek tussen gelijkwaardige partners; aan een ronde tafel zit immers niemand aan het hoofd. Het is een setting waarin gezegd kan worden wat gezegd moet worden, met als doel de onderlinge com- municatie en samenwerking tussen de deelnemers of hun achterbannen te ver- sterken.


gegeven, er maar 5 zijn geweest waar duurzaamheid echt een belangrijke rol heeft gespeeld.” Dat betekent dat er nog ongeloofl ijk veel te doen valt in de GWW sector. Die is afhankelijk van wat opdrachtgevers opnemen over duur- zaamheid in hun aanbestedingsdo- cumenten. Jacolien Eijer: “Vanuit de beweging Duurzaam GWW zijn schitte- rende tools ontwikkeld, die alleen toe- gepast kunnen worden als opdrachtge- vers daar ook om vragen.” Dat vraagt veel kennis, die momenteel niet aan- wezig is bij gemeenten. Bij economi- sche zaken heb je PIANOo. Dat is han- dig als kennisbase, maar het staat te ver van de markt af om daar de veran- dering van te mogen verwachten. De gemeenten zullen daarin dus geholpen moeten worden. Een idee kan zijn dat RWS als trendsetter, grote en sterke organisatie die deze kennis wel heeft, een rol als launching customer kan gaan invullen. RWS doet al heel veel, betoogt Van Weele, maar de ambitie mag nog wel wat hoger. Nederland kan breder uitgedaagd worden met grote- re betrokkenheid van universiteiten en markt. Het inweven van duurzaamheid in dit soort projecten door gemeenten stelt hoge eisen aan het opdrachtge- verschap. En dat geeft weer voeding aan een eerdere conclusie dat een al- liantie verkieslijk is boven een lappen- deken van opdrachtgevers.


Samenvatting Gespreksleider Jos van Maarschalker- weerd vat het rondetafelgesprek als volgt samen. Het vervangingsprogram- ma is een forse opgave, waarvan de omvang en complexiteit nog niet in vol- ledig in beeld is. Wel staat vast dat het merendeel van de bruggen in beheer is


bij de gemeenten. Zoals de Raad van Verkeer en Waterstaat in 2007 al con- stateerde is het wegbeheer geëvolu- eerd naar netwerkbeheer. Ideaal was geweest als de beheervorm en de or- ganisatie van het openbaar bestuur navenant die ontwikkeling hadden doorgemaakt. Voor nu is dat een com- plicerend gegeven, met de constate- ring dat projecten/programma’s steeds meer een bestuurlijke dimensie krijgen. Het antwoord kan de toepassing zijn van netwerkorganisaties met regie- en overlegtafels om alle neuzen in dezelf- de richting te krijgen en te houden. In zijn algemeenheid is er de zorg over de kennis bij gemeenten. Enerzijds in hun rol als deskundig opdrachtgever, anderzijds om de vervangingsopgave in al haar facetten goed uit te kunnen voeren. Om gemeenten te helpen zou Rijkswaterstaat een rol als launching customer op zich kunnen nemen.


Standaardisering/modulebouw kan bij- dragen aan het stroomlijnen van het huidige onderhoudssysteem, waardoor onderhoud meer uniform en effi ciënter wordt, innovatie wordt geïnitieerd en de vervangingsopgave tijdig kan wor- den gerealiseerd.


Tot slot lijkt het verstandig dat markt en overheid elkaar nog meer dan in het verleden gaan vinden in andere samen- werkingsvormen met een gezamenlijke betrokkenheid en uitdaging. Intensie- ve samenwerking, waarbij partijen over hun eigen schaduw heen willen sprin- gen is een voorwaarde om deze op- gave het hoofd te kunnen bieden. De uitdaging is samenwerkingsvormen te vinden waarin disseminatie van kennis plaatsvindt, risico’s worden gespreid en fl exibiliteit aanwezig is om slagvaardig de vervangingsopgave te realiseren.


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl


12 Nr.6 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48