This page contains a Flash digital edition of a book.
Explosieven:    actueel bodemprobleem


De aanwezigheid van niet ontplofte ex- plosieven in de Nederlandse bodem is niet uniek. Overal ter wereld waar oorlog is (ge- weest), hebben we ermee te maken. Ook zijn er volop militaire terreinen die hun functie verliezen en weer in gebruik worden geno- men als bijvoorbeeld woongebied. Er is vaak het beeld dat niet ontplofte explosieven, zo lang na de oorloog, wel opgeruimd zijn in de bodem, maar helaas is dat anders.


Saricon, Safety & Risk Consultancy, is in de jaren ’80 opge- richt met als doel om dit bodemprobleem te inventariseren en een rol te spelen in de oplossing ervan. Het probleem werd vooral duidelijk toen er gebouwd ging worden aan het huidige Schiphol. Het gebied rondom het oude vliegveld was een be- langrijk doelwit in de oorlog en is dus volop gebombardeerd. Een groot deel van de afgeworpen munitie is niet ontploft en kwam in de bodem terecht. Tot 1998 gebeurde het opsporen en opruimen van explosie- ven onder verantwoordelijkheid van de EOD (Explosieven Op- ruimingsdienst Defensie). In 1998 is deze verantwoordelijkheid door de overheid overgedragen aan hiertoe gecertifi ceerde partijen. Vanaf dat moment is Saricon betrokken geweest bij het reguleren van deze werkzaamheden. De specifi eke kennis die sindsdien is opgedaan zorgt ervoor dat er deskundig en realistisch gekeken wordt naar het probleem van de aanwe- zigheid van explosieven.


Specifi eke kennis De situaties in Nederland zijn heel divers, enerzijds door de verschillende bodemstructuren, maar ook door de wijze waar-


op in gebieden is gevochten. Er zijn gebieden waar vooral grondgevechten zijn uitgevoerd, maar ook gebieden die te maken hebben gehad met bombardementen. De omstandig- heden waarin we munitie aantreffen variëren dus van dicht aan de oppervlakte tot metersdiep in de bodem. Dit vergt kennis van de ondergrond en waterhuishouding. Per project worden deze specifi eke omstandigheden in kaart gebracht.


Realistische risicoanalyses


Saricon heeft al veel gebieden in kaart gebracht. Zo is er voor de gemeente Rotterdam een complete ‘bommenkaart’ ont- wikkeld. Hierdoor is er inzicht in de risico’s per gebied. Dit in- zicht wordt aangevuld met een onderzoek naar de naoorlogse geschiedenis. Het gebied kan namelijk veranderd zijn en dit kan consequenties hebben. Het is goed mogelijk dat een risi- cogebied verkleind wordt als resultaat van het onderzoek. Als dit onderzoek afgerond is, worden de risico’s van de niet ont- plofte explosieven getoetst aan de geplande activiteiten en de gewenste eindwaarde van het gebied. Dit resulteert in een realistische, praktische risicoanalyse voor de opdrachtgever. Tenslotte heeft niemand er baat bij wanneer een te groot ge- bied gedetecteerd moet worden.


Ontwikkeling van innovaties Naast het vooronderzoek heeft Saricon ook diverse detec- tiesystemen ontwikkeld. Zo stonden zij aan de basis van de ontwikkeling van dieptedetectiesystemen en is er recent een innovatie ontwikkeld: UXOscope, een horizontaal gestuurd detectiesysteem, gecombineerd met gestuurde boringen. Hierdoor is het mogelijk om onder gebouwen of infrastruc- turele voorzieningen te detecteren, nabij kabels en leidingen en onder vliegvelden of drukke verkeerswegen. Het systeem wordt door Van den Herik-Sliedrecht inmiddels succesvol toe- gepast.


Meer informatie: www.saricon.nl Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48