This page contains a Flash digital edition of a book.
oog op de veiligheid van hun personeel. Ook nu opdrachtgever en opdrachtne- mer steeds meer samenwerken, komen explosieven eerder op de agenda. RWS kent bijvoorbeeld het Kader CE (con- ventionele explosieven), dat bepaalt dat in geval van bodemingrepen vooronder- zoek dient plaats te vinden. ProRail en sommige waterschappen hebben ook een dergelijke afspraak.”


Subsidiemogelijkheden Geld speelt een grote rol. “Vaak wordt explosievenopsporing gezien als een moetje en mag het niks kosten. Want moet je voor het plaatsen van een bus- hokje van 1.800 euro een explosieven- onderzoek van 80.000 euro laten uitvoe- ren? Is het voldoende om alleen gebied te onderzoeken waar bodemingrepen plaatsvinden? Er is onvoldoende be- sef van wat vooronderzoek kan opleve- ren”, aldus Smulders. Hij wijst verder op de subsidiemogelijkheden: gemeenten kunnen jaarlijks 70 procent van de kos- ten van explosievenonderzoek declare- ren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Dat kan gemeenten een zetje in de rug geven om het onderzoek en de uitvoering toch te laten plaatsvinden”, vult Van den Berg aan.


Grote voordelen


Ondanks de kosten heeft vooronder- zoek grote voordelen. “Als je vooraf goed en gedegen onderzoek uitvoert, heb je rustig de tijd om vliegtuigbom- men of gevechtsmunitie te laten ruimen of rekening te houden met het verdacht gebied in het contract. Zo voorkom je stagnatie tijdens de werkzaamheden op het project en daarmee veel bijkomen- de kosten. Daarnaast bevordert voor- onderzoek de veiligheid en de kwaliteit: het binnen planning en budget afronden van een project”, betogen Van den Berg en Smulders. “Mocht in het allerslecht- ste geval een bom afgaan en er doden te betreuren zijn, dan wordt het voor- paginanieuws en zal de arbeidsinspec- tie worden ingeschakeld. Vooronder- zoek is verplicht en nalatigheid betekent imagoschade voor een opdrachtgever. Gelukkig is dat in Nederland nog niet gebeurd.” Wel verloren in 2005 twee vis- sers het leven en vielen er twee zwaar- gewonden toen zij een vliegtuigbom hadden opgevist. “Sindsdien vaart en


36 Nr.6 - 2018 OTAR


Bombardement op Schiphol 13 december 1943 (foto: archief Bombs Away).


Vlak voor de Slag om Arnhem werd vliegveld Volkel zwaar getroffen: er waren meer dan achthonderd bomkraters zichtbaar (foto: archief Bombs Away).


continu een mijnenveger voor de kust. Een paar jaar geleden maakten zij het vijfhonderdste groot kaliber explosief onschadelijk.”


Gecontroleerd proces Als op een project bij het detectieonder- zoek objecten zichtbaar worden, moe- ten deze worden opgegraven – bena- derd, in jargon –, een gecontroleerd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48