This page contains a Flash digital edition of a book.
Het nieuwe Peilbesluit FLOS FLEISCHER


Programmamanager Coalitie ‘Blauwe Hart Natuurlijk’


PRO Tekst: Edith Andriesse


“Zowel Vogelbescherming Nederland als wij vinden het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied op zich een goede zaak: Het is fl exibel en adaptief: daar- door zijn we beter voorbereid op kli- maatveranderingen en het bijbeho- rende extremere weer, dan met starre peilen (wat in de praktijk overigens ook wel fluctueert). Het biedt echter nog onvoldoende ruimte voor natuurlij- ke dynamiek die nodig is voor een deel van het vereiste herstel van (de rand- voorwaarden voor) N2000-waarden.”


“Het IJsselmeergebied moet Noord-Ne- derland voorzien van zoet water, met name om zoute kwel in landbouwge- bieden tegen te gaan. Het is echter ook aangewezen als Natura2000-gebied. Wij stellen vast dat de randvoorwaarden


40 Nr.6 - 2018 OTAR


“Hoewel een kleine stap hopen we dat dit iets natuurlijker peil de natuur een beetje zal helpen. Zo is de kans groter dat buitendijkse gebieden in het vroege voorjaar beter overstromen, wat goed is voor het voedselaanbod in het IJs- selmeergebied, en zal het riet kunnen uitspoelen (en in de zomer iets meer droogvallen), waardoor het riet zich be- ter kan ontwikkelen.”


“Gezien de kleine marges in de peilen is het afwachten wat dit doet voor de vo- gelstand. Veranderingen in de vogel- stand zijn bovendien moeilijk een-op- een te linken met het peilbeheer. Als een hoger peil in het vroege voorjaar leidt tot buitendijkse overstroming, dan bevor- dert dat de toevoer van voedingsstof- fen het meer in, wat de voedselketen en uiteindelijk vispopulaties (en indirect de visetende vogels) versterkt. En als we rietgroei kunnen bevorderen door dit


voor zoetwatervoorziening en watervei- ligheid overheersen. Deels onterecht, omdat het nationale natuurbeleid vereist dat de natuurwaarden hersteld worden, en daarvoor is het peil een essentiële stuurfactor. Dat wordt nu te gemakke- lijk ondergeschikt gemaakt. De conse- quenties van de keuze moeten in beeld, en uitmonden in een concreet perspec- tief voor natuurherstel – bijvoorbeeld via achter-oevers, waarin het peil wél na- tuurlijk kan verlopen. Hiervoor is ruimte nodig.”


nieuwe peil, is dat goed voor het leefge- bied van de grote karekiet en roerdomp. Maar het peil vroeg opzetten kan soms ook ongunstig uitpakken. Als vogels vroeg(er) broeden in deze buitendijkse gebieden kunnen nesten worden over- spoeld en komen de eieren niet meer uit.”


“Bij een iets natuurlijker peil zal de na- tuur zich beter kunnen ontwikkelen dan bij een situatie die tegennatuurlijk is (zo- mers hoog peil, ’s winters laag). Deze tegennatuurlijkheid blijft echter in stand, zodat het positieve effect bescheiden zal zijn. Om dichter bij de natuurdoe- len te komen zal op meerdere fronten moeten worden gewerkt, zoals ver- duurzaming beroepsvisserij, achter- en vooroeverprojecten, visverbindingen en natuurvriendelijke recreatie.”


“Rijkswaterstaat heeft goed geluisterd naar zowel natuurorganisaties als de re- creatieorganisaties en anderen. Een ver- schil met de watersport is dat natuur een duidelijk beleidskader heeft, waar- aan andere belangen in principe onder- geschikt zijn.”


“We moeten er samen uit komen en wat betreft het nieuwe peilbesluit is dat ook gebeurd. Helaas misten we wel de ver- antwoordelijkheid van de overheid in de discussie over natuur, die bij het Minis- terie van LNV ligt. Zij waren bij dit pro- ces nauwelijks betrokken.”


Foto: Jurjen Poeles fotografi e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48