This page contains a Flash digital edition of a book.
Studenten van de TU Delft willen wieken van windmolens een tweede leven geven als fiets- of voetgangersbrug. Welke gemeente durft? Impressie: Stijn Speksnijder, TU Delft


gevens af te schermen. Ze vinden het wel interessant, maar doen het toch lie- ver op de oude, vertrouwde manier.” Zijn ervaring is dat verschillende ach- tergronden het ontwerpproces verrijken. “Ik laat op de TU Delft studenten met diverse studierichtingen wel eens sa- men een brug ontwerpen. Daar komen dan heel verrassende dingen uit, omdat een student informatica of ruimtevaart heel anders naar een brug kijkt. Daar- naast zorgt het voor begrip voor elkaars kennisveld.”


Vergevingsgezind ontwerp Toekomstbestendig ontwerpen – Smits gebruikt graag de term ‘vergevings- gezind ontwerpen’ – houdt in dat het ontwerp veranderingen op de lange- re termijn toestaat. “Wie weet in wel- ke voertuigen we dan rondrijden, mis- schien wel in zelfsturende elektrische karretjes. Vandaar dat ik een fietsbrug in Delft bijvoorbeeld boogstralen met rui- mere dimensies heb gegeven”, zegt hij. “Vroeger maakten we fiets- en voetgan-


22 Nr.6 - 2018 OTAR


gersbruggen met een aparte stoep die 10 centimeter hoger lag. Heel onver- standig want dat kun je niet meer ver- anderen. Voor remote vehicles of het el- kaar laten passeren van twee rolstoelen is één verkeersvlak met kleurenzones voor verschillende gebruikers dan be- ter.”


Opkomst composiet De circulaire economie laat ook bij de fiets- en voetgangersbruggen zijn in- vloed gelden: deze zullen steeds on- derhoudsvriendelijker en ook lichter ontworpen worden. “Waarom zou je zo- veel met staal doen als je ook compo- siet (vezelversterkte kunststof) tot je be-


schikking hebt? Dan hoeft de brug niet elke tien jaar in de steigers voor onder- houd, want schilderen is overbodig”, stelt Smits. Het laatste decennium is composiet dan ook sterk in opkomst. “Hoewel het ontwerp van de ‘catalogus’ composietbrug vaak nog vrij anoniem is, is het wel een goed begin. Onder- houdsmensen zijn er dol op, met name in de kustgebieden, want het roest niet. Bovendien weegt het de helft van een stalen brug, waardoor een brug makke- lijk op de plek te hijsen en te plaatsen is en bovendien lichtere en kleinere funde- ringen volstaan. Soms hoef je niet eens te heien. Die flexibiliteit is essentieel.”


Vormvrijheid De aandacht voor duurzaamheid van de huidige generatie composieten is ove- rigens terecht, op dat vlak is nog veel te winnen, meent Smits. “Je hebt welis- waar minder grondstoffen nodig – 1 kilo composiet versus 2 kilo staal of 10 kilo beton – maar de composieten bevat-


Vierde symposium Platform Fiets+Voetbruggen Op 1 november organiseerde het Platform Fiets+Voetbruggen in Amersfoort een vierde sympo- sium over fiets- en voetbruggen voor opdrachtgevers, beleidsmakers, ontwerpende en uitvoe- rende partijen. Doel is en blijft het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dergelijke bruggen door kennis te verspreiden over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48