This page contains a Flash digital edition of a book.
Getrapte bekleding    én verleidt


Met de getrapte bekleding van de Havendijk wordt Den Oe- ver niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor bewo- ners en toeristen. Wat is het verhaal achter deze bijzondere innovatie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar- tier (HHNK)? Gosse Jan Steendam, specialist waterkeringen (Infram Hydren) vertelt.


H


et havengebied is het kloppend hart van Den Oever. Groot wa- ren dus de zorgen toen in 2008


tijdens een eerste verkenning duidelijk werd dat de dijk niet sterk en hoog ge- noeg was. Er moest drie meter boven- op om aan de veiligheidsnormen te vol- doen. Weg uitzicht voor de bewoners aan de dijk. En dit zou ten koste gaan van een fl ink deel van het haventerrein.


Inspiratie uit Chicago De oplossing werd gevonden in een golfreducerende, getrapte bekleding. Op een aantal plekken tot maximaal 1,5 meter hoger dan de originele dijk. En richting haventerrein op de breed- ste plek 14,5 meter. Speciaal op maat gemaakt. “Het idee van zo’n innovatie- ve oplossing was al eens ter tafel geko- men”, vertelt Gosse Jan Steendam, die in 2011 door het waterschap werd inge-


24 Nr.6 - 2018 OTAR


schakeld bij het ontwerp. “Kort daarna zag ik op een conferentie in de Verenig- de Staten een poster van een getrapte bekleding aan het Michiganmeer in Chi- cago. Precies de uitstraling en toeristi- sche aantrekkingskracht die we zoch- ten! En toen ik de getrapte bekleding ging nazoeken in een database met golfoploopproeven (CLASH), bleek deze ook nog eens goed te scoren.”


Uniek: tribune en waterkering in één Ontwerp- en rekenmethodes ontbraken echter, getrapte bekleding was in Ne- derland nog nooit eerder toegepast in een primaire dijk. “Ja, wel als esthetisch onderdeel”, legt Steendijk uit, “maar niet als onderdeel van de waterveilig- heid. In het geval van Den Oever draagt de getrapte bekleding echt bij aan de golfremming, dat is ook het unieke.


Wat volgde, was een intensief testtraject met zowel schaalproeven in de Schelde- goot van Deltares als een praktijkproef op de Oosterscheldedijk in Zeeland, om te onderzoeken hoe golfremmend de individuele elementen en de construc- tie als geheel waren. De resultaten wa- ren steeds gunstig. Een hoogte van 46 centimeter – de ideale zithoogte – in combinatie met een berm van 6 meter, bleek te kunnen voldoen aan de veilig- heidseisen. Samen met Arcadis is toen een ontwerpmethodiek ontwikkeld, die in 2015 is goedgekeurd door ENW (Ex- pertise Netwerk Waterveiligheid).”


Hergebruik basalt


Naast dit technische spoor is steeds nauw samengewerkt met de omgeving. Een adviesgroep, bestaande uit bewo- ners, (recreatie)ondernemers en be- langenorganisaties, heeft actief mee- gedacht en -beslist. De damwand bijvoorbeeld die zichtbaar is op het ha- venterrein, heeft op verzoek van de be- woners een basalten voormetseling ge- kregen. Duurzaam detail: hiervoor is het basalt van de oude kering hergebruikt.


Werken ‘met de winkel open’ Het werk werd in oktober 2016 gegund aan Van Oord. Die aannemer bood de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vooral de technische en logistieke aanpak wa-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48