This page contains a Flash digital edition of a book.
procent uit curatieve acties vanwege zware ijzel en sneeuwval. Nu is die ver- houding zestig/veertig.”


ZOAB Het overgrote deel van de rijkswegen bestaat uit ZOAB, dat als nadeel heeft dat sneeuw en ijs in de holtes kan wor- den vastgereden. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren drie bijzondere ma- chines aangeschaft om acute proble- men tijdens ijzel en sneeuwval, zoals ijs- platen, te bestrijden: twee Firestorms en een Lavastorm. De Firestorms spuiten onder hoge druk een mengsel van water met calcium op het wegdek met een temperatuur van 65 graden als gevolg van een chemi- sche reactie. Met inbreng van Rijkswa- terstaat is daarna de Lavastorm ontwik- keld die het mengsel zelf verhit en een grotere capaciteit heeft. Donker: “Ze doen het fantastisch. Binnen veertig mi- nuten kun je er ijsplaten en ingereden sneeuw mee verwijderen. Afhankelijk van de budgetten gaan we kijken of we er meer kunnen aanschaffen.”


Rol RWS


Rijkswaterstaat is overigens ook ver- antwoordelijk voor gladheidsbestrijding in het havengebied van Rotterdam en Hoogheemraadschap Hollands Noorder- kwartier. “Het gaat om partijen die glad- heidsbestrijding niet als een kerntaak zien”, aldus Donker. “Verder werken we veel samen met provincies, waarmee we ook wel steunpunten delen.” Rijkswaterstaat lanceerde enkele jaren geleden in samenwerking met het KNMI een digitale strooikaart www.rijkswater- staatstrooit.nl, die afgelopen januari is vernieuwd. Daarop zijn wegdektempe- raturen op de meetpunten en de strooi- routes te zien. Automobilisten kunnen op grond daarvan hun rijgedrag en reis- plannen aanpassen. “Het is een groot succes, dat zien we aan de bezoekersaantallen”, aldus Don- ker. “We laten live zien waar we strooi- en, en je kunt tot zes uur terugkijken.” Ook is er een koppeling met de neersla- gradar van het KNMI.


“Het dilemma is wel dat we niet kunnen zeggen dat het honderd procent veilig is op plekken waar net is gestrooid. Er kan bijvoorbeeld nog een bui vallen nadat er is gestrooid.” Als wegbeheerder heeft


30 Nr.6 - 2018 OTAR


Rijkswaterstaat een inspanningsver- plichting. “We doen altijd ons best om de weg zwart en veilig te houden, maar er zijn momenten dat de natuur het van ons wint”, aldus Donker.


Rijkswaterstaat kan dan besluiten om een verkeersalarm -een waarschuwing voor het verkeer- af te geven, los van de weeralarmen van het KNMI. “Maar we zijn er heel voorzichtig mee.” Bij grote problemen kan ook via matrixborden de maximumsnelheid worden verlaagd en rijstroken of de gehele rijbaan worden afgesloten.


Innovatieve strooisystemen Steeds meer strooiwagens zijn uitge- rust met een automatische strooier. De chauffeur hoeft niet zelf de strooier in- en uit te schakelen, maar de machine doet dat dan zelf op basis van GPS. “Het bestaat al langer, maar nu werkt de techniek echt goed”, zegt Donker. “De chauffeur hoeft zich dan alleen te con- centreren op de weg. Gemiddeld be- spaart het dertig procent aan zout. We werken hier al mee in grote delen van Brabant en Zeeland, we willen het gaan uitrollen over het hele land.” Voor de verdere toekomst kijkt Rijkswa- terstaat ook naar de mogelijkheid om data van auto’s op de weg te gebruiken als aanvulling op de huidige systemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldin- gen over het gebruik van ruitenwissers, die wijzen op neerslag. Of van een ge- activeerd AntiBlokkeersysteem door verlies aan frictie. Voor het beschikbaar


stellen van deze data, die in moderne auto’s vaak al worden verzameld, moe- ten eerst wel op Europees niveau af- spraken worden gemaakt met autofabri- kanten, aldus Donker. Privacy-aspecten spelen daarbij onder meer een rol. “Ik verwacht binnen een jaar meer ontwik- kelingen op dit gebied.”


Zoutkwaliteit


Rijkswaterstaat let scherp op de kwali- teit van het strooizout. Afgelopen jaar bleek een partij zout uit Marokko bij aankomst in Nederland toch niet aan de gestelde normen te voldoen. De lading werd niet geaccepteerd en het contract ontbonden, zegt Donker. “Het percen- tage stof in het zout was veel te hoog. Hierdoor blijft het steken in de strooier .” Het leidde tot diverse rechtszaken waar- onder met de leverancier die Rijkswater- staat won, aldus Donker. Om herhaling te voorkomen, overweegt Rijkswater- staat nu om -als aanvulling op het ge- bruikelijke onderzoek van monsters- al eerder en ter plekke de kwaliteit van het zout te controleren voordat het wordt verscheept naar Nederland.


Geen alternatieven Rijkswaterstaat blijft ook in de toekomst aangewezen op zout om gladheid te be- strijden, aldus Donker. Ondanks nadelen als milieu-effecten en corrosie bij voer- tuigen. “We hebben vaker gekeken naar alternatieven, maar die zijn veel duurder en vaak ook slechter. Ik ken geen enkel land dat iets anders gebruikt dan zout als dooimiddel.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48