This page contains a Flash digital edition of a book.
om hun kennis up-to-date te houden en hen Fit for the Future te maken. Denk aan trainingen op het gebied van klant- gerichtheid, sociale innovatie en nieuwe businessmodellen. We helpen bedrij- ven om nieuwe technieken te imple- menteren in de bedrijfsvoering. Ook op bedrijfseconomisch terrein ondersteu- nen we onze leden; bijvoorbeeld met bedrijfsvergelijkend onderzoek waar- mee bedrijven de eigen prestaties kun- nen vergelijken met die van vergelijkbare collega’s en met conjunctuurenquêtes. Werknemers kunnen gebruikmaken van de opleidingen van de OTIB, een pari- tair fonds van de sociale partners – vak- bonden en UNETO-VNI als werkgevers- organisatie. We hebben ook hierin dus een belangrijke stem. UNETO-VNI werkt bovendien hard aan betere samenwer- king binnen de bouwkolom. Daarover hebben we onlangs een congres geor- ganiseerd onder de titel ‘Samenwerken in de sector’.”


Wat was het doel van dit congres? “Dit congres is een verdere concreti- sering van de Marktvisie, een project waarin onder meer Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en UNETO-VNI werken aan verandering van houding en gedrag van projectpart- ners. Die verandering moet ervoor zor- gen dat de expertise van alle partners vanaf de ontwerpfase van een project wordt benut. Dat creëert ruimte om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan, zoals verduurza- ming, aanpassingen in de infrastructuur en het tegengaan van de klimaatveran- dering. Tijdens deze dag gingen onge- veer honderd deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag hoe installatiebe- drijven meer en beter kunnen samen- werken met partners in de keten en op- drachtgevers. En dat bleef niet alleen bij inspirerende discussies. De middag le- verde uiteindelijk een agenda op voor verbetering van de samenwerking én een fi nancieel gezondere bedrijfstak.”


Waarom is deze verandering nodig? “Eenvoudigweg omdat het speelveld is veranderd. De tijd van traditioneel aan- besteden, technische systemen als sluitpost van projecten en focus op de laagste prijs is voorbij. We moeten het meer dan ooit sámen doen, op basis van gelijkwaardigheid. Voor de traditi- onele rolverdeling van hoofdaannemer en onderaannemer is geen plaats meer. Bedrijven die de kunst van samenwer- ken verstaan, met behoud van de eigen kracht, gaan het verschil maken.”


The international trade event for flood control, prevention, drainage and water level management


VISIT THE ULTIMATE PLATFORM FOR FLOOD DEFENSE


 Learn about trending topics like climate change and sustainable resilience in cities, utilities and industries  All about equipment and solutions around prevention, protection, risk reduction and disaster management  Free access to Aquatech Amsterdam, world’s leading trade event for process, drinking and waste water


REGISTER YOUR FREE VISIT NOW BY USING CODE: FLO810001 Organised by: Supporting partners: Co-located with: Part of: www.floodexeurope.com Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40