This page contains a Flash digital edition of a book.
Veiligheidsgevoel Hoewel het nieuwe rapport volgens de voorzitter van de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad, Jacob Zeeman, ook kansen biedt, waarschuwt hij ervoor dat de Markers zich achter de omringkade van het eiland momenteel veiliger voelen dan ooit. Zeeman: “Dat kwam vooral tot uiting tijdens de grootschalige evacuatie die hier vorig jaar op Marken werd gehouden. Daar liepen in feite maar weinig eilandbewoners warm voor. Ik herken dat ook een beetje bij mijzelf. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk en Houtribdijk hebben zich geen overstromingen meer voorge- daan, dus men is niet zo snel te overtuigen van de noodzaak van alle maatregelen.”


Zeeman mist in het nieuwe rapport de financiële dekking. “Als je de men- sen mee wilt krijgen, moet het toch op zijn minst betaalbaar zijn en voor de toekomst perspectief bieden. Vooral ten aanzien van de in mijn ogen wat science-fictionachtige ideeën voor 60 procent van alle woningen die op maaiveld zijn gebouwd, worden nauwelijks handvatten aangereikt en al helemaal niet in financiële zin. Veel woningen daar kampen met slechte funderingen. Er zal onder de bewoners weinig behoefte zijn om gedegen onderhoud aan hun woningen te plegen, laat staan dat men warm zal lopen voor de voorgestelde mogelijkheden die het rapport aangeeft. Verpaupering ligt dan veel eerder op de loer.”


Ten slotte mist hij in het rapport voorstellen van de Eilandraad over aan- passingen in het watersysteem. Deze zijn noodzakelijk om overtollig water bij overstromingen snel en adequaat te kunnen wegpompen. “Maar voor de Eilandraad staat een stevige overslagbestendige dijk op de eer- ste plaats”, verzekert Zeeman.


en bieden geen tot weinig ruimte voor duurzame installaties. Daarom is ook gekeken of daarvoor gebruikgemaakt kan worden van bestaande lege schu- ren en lege, waterbestendige bouwplek- ken op de werf.


Slimme instrumenten Omwille van het draagvlak suggereert het rapport meerdere maatschappelij- ke opgaven te combineren, om zo tot haalbare businesscases te komen. De overheid moet daarvoor beleidsruimte creëren, maar om de impasse van het veiligheidsgevoel te doorbreken, zul- len ‘slimme’ fi nanciële instrumenten no- dig zijn, waarmee bewoners een hande- lingsperspectief wordt geboden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de in- stelling van een speciaal fonds. Vooralsnog worden de Zuidkade en Westkade van het eiland versterkt. Daar- mee zorgt de eerste laag uit de meer- laagse veiligheid dat het eiland de komende vijftig jaar voldoende is be- schermd. Minister Schultz van Haegen heeft in juni vorig jaar tot deze dijkver- sterking besloten. Zij verbond daaraan wel de voorwaarde dat de betrokken overheden en bewoners van Marken ge-


durende die periode verder gaan met laag 2, om kennis op te doen en uitein- delijk voorbereid te zijn op extreme wa- teroverlast en mogelijke overstromingen in de toekomst. Ook moet Marken zich in de derde laag voorbereiden op cala- miteiten en zelfredzaamheid voor het ge- val de dijken het in de toekomst moch-


ten begeven. Daar zijn de eilanders al druk mee. Vorig jaar november werd daarom een grootscheepse evacuatie- oefening ‘Waterwolf’ gehouden.


Lammers is tevens redacteur van Water- forum, vakblad voor de Watersector, www.waterforum.net


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 37


Deel II Bouwstenen voor een waterbewuste toekomst


Marken boven water


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40