This page contains a Flash digital edition of a book.
project bij een stand van 50 miljoen euro daadwerkelijk in uitvoering zou worden genomen. Dat moment liet niet lang op zich wachten. Begin 2013 hadden Eco- nomische Zaken, I&M, de provincie Fle- voland en Natuurmonumenten zelf het resterende bedrag aangevuld.


Taaie onderhandelingen Maar zo voorspoedig als het idee van start ging, zo taai verliepen de onder- handelingen het eerste jaar tussen Na- tuurmonumenten en Rijkswaterstaat, verklaren zowel Posthoorn als Viveen. Het werd een ware zoektocht, vooral in- gegeven door de cultuurverschillen tus- sen beide partijen, verschillen in opvat- tingen over aanpak en regie en vooral ook wederzijds vertrouwen. “Dat waren best pittige gesprekken waarbij verschillende modellen werden bekeken”, vertelt Viveen. “In het begin verliep het zelfs zo stroef dat een be- paalde groep binnen Rijkswaterstaat zei ‘geef ons die opdracht maar, dan zorgen wij wel dat die eilanden er bin- nen vijf jaar liggen’. Natuurmonumenten stelde zich op het standpunt van ‘geef ons maar een paar goede mensen van jullie in ons eigen team en dan regelen wij het zelf wel’.”


Over andere boeg Posthoorn: “Omdat we er toen niet uit- kwamen, hebben we het over een ande- re boeg gegooid. We zijn eerst gaan kij-


20 Nr.5 - 2017 OTAR


ken naar wat ons bindt. Bijvoorbeeld de wens om tot een eilandengroep te ko- men, de waterkwaliteit te verbeteren en daarmee de ecologie. Vervolgens heb- ben we vastgesteld wie waar goed in is, om daarna pas gezamenlijk te bepalen waar het mogelijk wringt, welke punten echt belangrijk zijn voor de partijen af- zonderlijk en welke risico’s wij zoveel mogelijk uit de lucht wilden halen. Dat was lang niet altijd even gemakkelijk, maar met die insteek zijn we wel heel ver gekomen.”


Overeenkomsten vooraf Zo werden in datzelfde jaar verschillen- de overeenkomsten gesloten. Dat be- trof onder meer het financiële beheer dat van tevoren goed geregeld moest worden, omdat relatief veel partijen voor eigen risico en rekening in het project participeren. Daarnaast is een uitvoe- ringsovereenkomst uitgewerkt waar- in de praktische samenwerking tussen beide partijen werd vastgelegd, waarbij Rijkswaterstaat de contractvorming en projectbeheersing voor zijn rekening zou nemen en Natuurmonumenten de pro- jectdirectie en omgevingsmanagement. De derde overeenkomst betrof afspra- ken met betrekking tot de eeuwigduren- de erfpacht op basis waarvan Natuur- monumenten de eilandengroep tot zijn beschikking zou krijgen en afspraken over het beheer van de eilandengroep na oplevering.


Posthoorn: “Het was dus een taai jaar met veel droge kost, maar achteraf ge- zien is al die energie en tijd die wij er toen in hebben geïnvesteerd, tot aan de dag van vandaag zeer bepalend ge- weest voor het verdere succesvolle ver- loop van het hele project.”


Aanbestedingsvorm spannend Een van de onderdelen waarop Natuur- monumenten en Rijkswaterstaat in die periode naar elkaar toe moesten groei- en, betrof de wijze waarop het werk zou worden aanbesteed. Posthoorn: “Na- tuurmonumenten is van oudsher een sterk inhoudelijke organisatie en had een strak idee over de wijze waarop de realisatie van de eilanden zou moe- ten worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat daarentegen is de laatste jaren steeds meer gewend geraakt aan een insteek waarbij het einddoel van een project duidelijk is omschreven, maar waarbij de uitvoerder veel ruimte krijgt voor de wijze waarop hij dat doel denkt te kun- nen bereiken. Dat was dus even zoe- ken naar een compromis, maar wij za- gen op een gegeven moment ook wel in dat met het relatief beperkte budget waarover wij beschikten het raadzaam was om de markt maximaal uit te da- gen om met slimme oplossingen te ko- men, waarmee het beeld wat wij voor ogen hadden zo dicht mogelijk kon wor- den benaderd. Wij lieten ons er dus van overtuigen niet alles bij voorbaat dicht


Foto: John Gundlach


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40