This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is Doekle Terpstra? Doekle Terpstra is per 1 februari 2017 aangetreden als voorzitter van ondernemersorganisatie UNETO-VNI. Naast zijn bestuursfunctie bij UNETO-VNI is Terpstra aanjager van het Techniekpact en het Zorgpact. Deze nevenfuncties vervult hij namens de overheid. Voorheen was hij onder meer voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010 - 2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005 - 2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999 - 2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER. Doekle Terpstra kan bogen op een brede bestuurlijke ervaring in verschillende organisaties. Hij beschikt over uitstekende contacten in Den Haag en heeft een grote affiniteit met techniek, onderwijs en duurzaamheid.


roepen en disciplines is het toch inte- ressant dat dit gebeurt. Tata Steel leidt bijvoorbeeld mensen niet alleen op voor het eigen bedrijf, maar ook voor hun toeleveranciers. En daarmee is de op- brengst voor de eigen onderneming het grootst.”


Wat zouden kleinere bedrijven kunnen doen?


“Alle bedrijven in onze sector kunnen gebruikmaken van diensten van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Vanuit dit fonds kunnen bedrijven hun nieuwe en bestaande medewerkers voorzien van de skills van morgen. Maar ook zij-instromers vanuit andere bran- ches kunnen bij OTIB terecht om zich te kwalifi ceren voor de techniek. Daar- naast helpt OTIB bedrijven om zich ver- der te ontwikkelen, beter met elkaar sa- men te werken én stimuleert het fonds innovatie.”


Waarom is een betere samenwerking in de keten van belang?


“Om met elkaar beter de vraag van de klant te kunnen begrijpen en daar ge- zamenlijk de beste oplossing voor te vinden. Het is onmogelijk dat je in een bedrijf alle knowhow in huis hebt. De ontwikkelingen gaan daarvoor ook te snel, zeker voor wat kleinere bedrij- ven. Met een goede samenwerking kun je de serviceverlening aan de klant zo- wel verbreden als verdiepen. De kunst is dat die twee bewegingen op een of andere manier ergens bij elkaar komen. Om daar te komen, moet je ook bereid zijn van elkaar te leren, nieuwsgierig te zijn naar andere disciplines. Niet al- leen denken vanuit de eigen opvatting, maar altijd op zoek gaan naar de groot- ste opbrengst voor de samenwerkende partijen. En deze manier van samenwer- ken moeten zowel bedrijven als hun me- dewerkers nog beter leren. Een belang- rijke tool hierbij is BIM.”


8 Nr.5 - 2017 OTAR


Wat is BIM?


“BIM staat voor Bouw Informatie Mo- del, een werkmethodiek waarbij ver- schillende disciplines in de bouwsector vanaf de ontwerpfase met elkaar sa- menwerken. In beeld is BIM een digitale representatie van alle fysieke en functi- onele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het ge- bouw dat dient als een betrouwbare ba- sis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dankzij BIM versterken we de ketensa- menwerking, krijgt duurzaam bouwen een impuls, verlagen we de faalkosten en krijgt de klant uiteindelijk een beter eindproduct. UNETO-VNI is initiator en de drijvende kracht achter BIM voor de hele bouwkolom.”( Video over BIM)


Hoe ondersteunt UNETO-VNI installatiebedrijven bij het verbeteren van hun vaardigheden? “Wij bieden werkgevers mogelijkheden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40